MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT INZ. WATERTOETS – D014

 


 

Bergen op Zoom, 11 december 2006

 

Aan de Minister van Verkeer en

Waterstaat                                                                                                                                                                     

[email protected] 

 

Excellentie, 

Bijgaand treft U aan mijn brief aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Brabantse Delta.

De inhoud spreekt voor zich. 

Ik vind het zeer betreurenswaardig dat overheden zich vele inspanningen getroosten met slechts marginale resultaten, omdat het wettelijk middel, de waterparagraaf in de toelichting in plaats van in de voorschriften van bijvoorbeeld een bestemmingsplan, niet leidt tot feitelijke implementatie van de in de waterparagraaf vermelde maatregelen. 

Ik verzoek U dringend om eventueel in eendrachtige samenwerking met Uw ambtsgenoten te komen tot een zodanige aanpassing van wet en regelgeving dat de waterparagraaf in de voorschriften van bestemmingsplannen wordt opgenomen en daardoor een effectief middel wordt ter aanpak van de wateropgaven waarvoor ons land zich gesteld ziet. 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen

 


 

 

VROM INSPECTIE ZUID INZ. WATERTOETS – D015

 


 

Bergen op Zoom, 11 december 2006 

 

Aan de VROM-inspectie Regio Zuid

Postbus 850

5600 AW Eindhoven

per fax: 040 – 2653030 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgaand treft U aan mijn brief aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Brabantse Delta.

De inhoud spreekt voor zich. 

Ik vind het zeer betreurenswaardig dat overheden zich vele inspanningen getroosten met slechts marginale resultaten, omdat het wettelijk middel, de waterparagraaf in de toelichting in plaats van in de voorschriften van bijvoorbeeld een bestemmingsplan, niet leidt tot feitelijke implementatie van de in de waterparagraaf vermelde maatregelen. 

Ik verzoek U dringend het vorenstaande, eventueel na evaluatie, te betrekken bij Uw adviezen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen

 


 

 

GS NOORD BRABANT INZ. HANDHAVING BESTEMMINGSPLANNEN – D012

 


 

Bergen op Zoom, 14 oktober 2006 

 

Aan het College van Gedeputeerde

Staten van de Provincie Noord Brabant

Postbus 90151

5200 MC ‘s Hertogenbosch

per email: [email protected]

 

Geacht College, 

Waterschappen zijn middels de waterparagraaf betrokken bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. 

Bij de uitvoering/handhaving van bestemmingsplannen zijn waterschappen niet betrokken.

Een waterparagraaf blijkt soms niet meer waar dan het papier waarop het gedrukt is. Indien het leidt tot extra kosten, bijvoorbeeld bij de realisering van kavelgebonden waterberging, dan staan gemeenten (oogluikend) toe dat projectontwikkelaars zich hier niet aan houden. Van handhaving op dit punt is geen sprake. Zie het voorbeeld in   bijgevoegde brief aan het Waterschap Brabantse Delta. 

Ondergetekende verzoekt Uw College aandacht voor deze problematiek en vooral handhavend op te treden. 

Hoogachtend, 

L.H. van der Kallen