LEDEN TWEEDE KAMER INZ. CONCURRENTIE – D038

 


 

Bergen op Zoom, 23 mei 2009

 

Aan de leden van de Tweede Kamer                                                                                                                                                                                                                                             per e-mail

 

Geachte leden van het parlement, 

Op 5 juli 2008 schreef ondergetekende een brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de wijze waarop de gemeente Bergen op Zoom omgaat met aanbestedingen van het PGB (zie bijlage PGB brief en disc RVB08-0097). Kern van deze zaak was dat de vastgestelde verordening persoongebonden budget Wsw RVB08-0097 zodanig was opgesteld dat, door de in de verordening opgenomen vereisten, slechts één leverancier voor de gemeentelijke opdrachten in aanmerking zou komen. De kern van het antwoord (scan brief min biza) was: “Het is dan ook niet ondenkbaar dat er geïnteresseerde partijen zijn die op dit moment niet actief zijn in Bergen op Zoom maar wel geïnteresseerd zijn om actief te worden.” Als concurrentie niet ‘ondenkbaar’ is, is klaarblijkelijk voldaan aan de noodzaak tot concurrentie. 

In 2008 werd middels de “verordening inkoop producten en diensten Stichting samenwerken 2008  RVB08-0013” weer een nieuwe stap gezet om aanbesteden in concurrentie te vermijden.

Na een verzoek tot vernietiging aan de Kroon van ondergetekende (bijlage verzoek tot) is deze verordening op enkele, voor het in concurrentie aanbesteden, niet relevante zaken aangepast ( RVB09-0037). Dit per verordening aanwijzen van één leverancier betreft nu leveringen in de orde van één miljoen euro per jaar. 

Bovenstaande voorbeelden van het vermijden van aanbesteden in concurrentie belemmeren een ordentelijk functioneren van de markt voor dit soort diensten en kosten de burgers van Bergen op Zoom meer geld dan nodig is voor de levering van de ingekochte diensten. 

Mogelijk is het gewenst dat (nu brieven aan de toezichthoudende instanties niet tot resultaten leiden) u als volksvertegenwoordigers deze problematiek wel die aandacht wil geven die het verdient. 

Hopende op uw inzet en vertrouwende op uw inzichten, 

met de meeste hoogachting, 

L.H. van der Kallen
Lid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

 


 

 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN INZ. VERORDENING PGB – D033

 


 

Bergen op Zoom, 5 juli 2008

 

Aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 t.a.v. H.W. Westerveld

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Geachte Heer Westerveld, 

Uit uw brief d.d. 4 april 2008 uw kenmerk 2008-0000134013 maak ik op, dat u belast bent met het onderzoek naar inbreuken op aanbestedingsregelgeving door decentrale overheden. In dit kader neem ik de vrijheid het onderstaande onder uw aandacht te brengen in de hoop en het vertrouwen dat uw ministerie gemeenten er op zal wijzen dat ook het gebruik van een verordenende bevoegdheid niet gebruikt mag worden om zich zelve te bevoordelen of concurrenten van gemeentelijke belangen te benadelen. 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft op 26 juni 2008 de verordening “Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening” Raadsvoorstel RVB08-0097 (zie bijlage) vastgesteld.

In deze verordening heeft de gemeente Bergen op Zoom in artikel 4 lid 3 de vereisten omschreven waaraan een begeleidingsorganisatie, zoals bedoeld in deze verordening, dient te voldoen. Deze vereisten zijn deels zodanig dat de kans van nieuwe toetreders op de markt, waarop begeleidingsorganisaties werkzaam zijn, nagenoeg tot nul wordt teruggebracht.

Met name artikel 4 lid 3c en in mindere mate artikel 4 lid 3b maken het een organisatie nagenoeg onmogelijk deze begeleidingsactiviteiten te ontwikkelen c.q. te starten.  

Bij de behandeling in de commissie Mens & Maatschappij erkende de portefeuillehouder dat feitelijk slechts één organisatie in de regio volledig aan deze vereisten voldeed. Dat is de WVS-Groep. Feitelijk is de WVS-Groep een gemeenschappelijke regeling van gemeenten. 

Uit de communicatieparagraaf in de voorlegger van het Raadsvoorstel blijkt dat deze verordening is afgestemd met de deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling op het niveau van beleidsambtenaren, afdelingshoofden en portefeuillehouders. Gezien het (financiële) belang wat gemeenten hebben bij de WVS-Groep, is het merkwaardig, zo niet onethisch, dat gemeenten in hun rol als beoordelaar van een aanvraag feitelijk zichzelf bevoordelen door zodanige vereisten in een verordening op te nemen die feitelijk de concurrenten van de WVS-Groep, waarvan zij aandeelhouder/belanghebbende zijn, ernstig benadelen. 

Door het feit dat de begeleidingsorganisatie een aanvraag voor een persoonsgebonden budget mede moet ondertekenen (artikel 9 lid 1) en een gemeentelijk orgaan beslist over de toewijzing is de aanvrager, bij de afwezigheid van concurrentie, volledig afhankelijk van één en dezelfde partij. De gemeente! 

Naar mijn gevoelen is deze twee-petten-structuur, c.q. deze dubbelrol van de gemeente ongewenst. 

Ik verzoek uw ministerie dan ook het voorgaande te onderzoeken en de gemeente(n) op de onwenselijkheid van deze concurrentie belemmerende ‘kwaliteitsvereisten’ te wijzen. 

Hoogachtend, 

L.H. van der Kallen

lid van de gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom

 


 

 

EUROPESE COMMISSIE INZ. KLACHT BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN – D028

 


 

Klachten formulier voor de indiening van klachten over beweerdelijk onrechtmatige staatssteun.

 

IA.    Informatie over de indiener van de klacht 

 I.1    van der Kallen,  Ludovicus Hermanus

 I.2    Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, Nederland

 I.3    0164-265158,   [email protected]

 I.4    L.H. van der Kallen, Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, Nederland,

            [email protected]

 I.5    Niet van toepassing.

 I.6    Als belastingbetaler ben ik getroffen door hogere kosten dan noodzakelijk, voor de     levering van diensten aan de organisatie waaraan ik belasting betaal.

 I.7    Niet van toepassing. 

 

II.     Informatie over de lidstaat  

 II.1   Nederland

 II.2   Gemeente (Bergen op Zoom) 

III.   Informatie over de vermeende steunmaatregelen waarover wordt geklaagd 

 III.1  De klacht heeft betrekking op een vermeende steunregeling die door haar aard (het via een  verordening aanwijzen van een voorkeurs leverancier) individueel van karakter is.

 III.2  De verordening is in de gemeenteraadsvergadering op 28 februari 2008 vastgesteld. In werking  tredend op 1 januari 2008.

 III.3  De vermeende steun is van toepassing in de sector dienstverlening (reïntegratie bedrijven)

De jaarlijkse omzet heeft een volume van circa 170.000 euro. De in de gemeenteraad genoemde  contractduur is minimaal 3 jaar. Het contractbedrag heeft dus minimaal een waarde van 500.000 euro.

 III.4  De begunstigde is de Stichting Samen Werken (SSW). De stichting heeft, voor zover de indiener  weet, twee vestigingen in Bergen op Zoom (Parallelweg 68, 4621 JS en Abraham de Haanstraat  14, 4624 HX). De hoofdactiviteit van de stichting is: het in een bedrijfsverzamelgebouw  samenbrengen van diensten als opleidingen, werkervaringsplekken en de mogelijkheid praktijk-ervaringen op te doen.

 III.5  De Stichting Samen Werken van een gegarandeerd werkvolume te voorzien. 

IV.   Gronden voor de klacht 

IV.1  De klacht richt zich op de middels deze verordening (zie bijlage verordening) bewust ontduiken van de Europese aanbestedingsregels voor diensten (zie bijlage juridisch advies). Gezien de  ligging van Bergen op Zoom vlakbij de Belgische grens, is het door de verordening nu niet meer  mogelijk om dergelijke diensten vanuit een andere lidstaat te leveren aan de gemeente Bergen op  Zoom. 

V.     Informatie over andere procedures   

V.1   De indiener heeft geen eerdere contacten gehad met de diensten van de Commissie

V.2   De indiener heeft deze zaak ook onder de aandacht gebracht van de Kroon (recht van  petitie, artikel 5 van de grondwet, zie bijlage) alsmede onder de aandacht gebracht van de  Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant (zie bijlage)

V.3   Er zijn geen beroepen ingesteld bij gerechtelijke instanties. 

VI.   Ondersteunende documenten 

VI.1 Bijgevoegde documenten zijn: – de verording RVB08-0013 van de gemeente Bergen op Zoom

– het juridische advies in deze

– brief aan de Kroon

– brief aan de Commissaris van de koningin in Noord-Brabant 

VII  Vertrouwelijkheid 

Niets in dit formulier of de bijlagen is vertrouwelijk

 

Bergen op Zoom, 5 april 2008 

L.H. van der Kallen