GS NOORD BRABANT INZ. BOUWPLAN KLADDE 2 – D010

 


 

Bergen op Zoom, 29 juli 2006  

 

Aan het College van

Gedeputeerde Staten van

Noord Brabant

per e-mail: [email protected]

 

Betreft:          Bouwplan Kladde

 

Geacht College, 

Als raadslid van de Gemeente Bergen op Zoom breng ik U de gang van zaken rond een bouwplan op de locatie Kladseweg 65a onder Uw aandacht.

Bijgaand treft U aan mijn brief in deze aan het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 juni 2006, alsmede het antwoord van het College van B&W d.d. 7 juli 2006. 

De (inpandige) verbouwingen betreffen de transformatie van een agrarisch bedrijfspand (schuur) tot een woning. De door ondergetekende in de brief van 5 juni 2006 gegeven informatie acht ondergetekende concreet genoeg om een bodemonderzoek te vereisen. 

Uw eventuele actie afwachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Louis van der Kallen

 

* * * * * *  

Bijlage 1:

 

Bergen op Zoom, 5 juni 2006  

 

Aan het College van

 Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:          bouwplan Kladde, ons kenmerk LK/6023

 

Geachte College, 

Naar aanleiding van SROB/06/035 inzake het bouwplan van het pand Kladseweg 65a te Lepelstraat heeft de BSD-fractie de volgende bemerking: 

In de bijlage “Ruimtelijke onderbouwing ex artikel 19, lid 1 WRO” wordt op pagina 15 gesteld: “Overigens wordt gelet op het historisch gebruik (agrarisch, wonen) van de projectlocatie de aanwezigheid van bodemverontreiniging niet verwacht.”. 

Kennis van uit de omgeving leert dat tegenover het betrokken pand jarenlang (tot begin jaren negentig) een smederij annex garagebedrijf gevestigd is geweest. Tientallen jaren is in de grenssloot, naar mijn informatie, afgewerkte olie ‘gekieperd’, waardoor de paardendrenk ter plaatse niet meer bruikbaar was als gevolg van deze verontreiniging. 

De BSD-fractie is zeker niet tegen het voornemen de boerenschuur te transformeren tot woning. Wel verzoeken wij Uw College in deze een gericht bodemonderzoek te verrichten. 

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie, 

Louis van der Kallen

 

* * * * * * 

Bijlage 2:

 

Gemeente Bergen op Zoom
 
Gemeenteraadsfractie BSD
 t.a.v. de heer L. van der Kallen
 Nieuwstraat 4
 4611 RS Bergen op Zoom
 
Uw kenmerk LK/6023
Uw brief d.d. 5 juni, 2006
Onderwerp bouwplan Kladde

Geachte heer Van der Kallen,
 
Over uw brief van 5 juni jl. inzake bouwplan Kladde delen wij u het volgende mede.
Uit nadere informatie is gebleken, dat genoemde sloot in eigendom is van de gemeente en niet behoort tot het perceel van de heer Van Wamel. Ter plaatse van het perceel Kladseweg 65a te Lepelstraat bestaat op basis van historische gegevens vooralsnog geen vermoeden, dat sprake zou zijn van eventuele bodemverontreiniging. Wij achten bodemonderzoek in verband met het onderhavige project niet noodzakelijk. In ieder geval worden geen bouwwerkzaamheden uitgevoerd ter plaatse van de sloot noch ter plaatse van de paardendrenk. Indien er al bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd, betreffen dit slechts inpandige verbouwingen aan het bestaande pand Kladseweg 65a. Bovendien zijn wij van mening, dat concrete informatie overeen eventuele bodemverontreiniging ontbreekt. De aanwezigheid van een smederij annex garagebedrijf in het verleden tegenover het pand, aan de overzijde van de Kladseweg, vormt onvoldoende houvast om een bodemonderzoek te eisen.
 
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,