GEZONDHEID/ POST-CORONA SUGGESTIES

 

    


| 12-01-2021 |

 

Over ruim een jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, die zullen zeker gaan over het gebrek aan geld, hoe het zover gekomen is en in verband daarmee ook over wat het allemaal kost en vooral over hoe en door wie het moet worden betaald, over de belastingen dus!

Toch is het dan ook de tijd om na te denken over andere zaken. Bijvoorbeeld over gezondheid! Zeker in de dan hopelijk post-coronatijd. Want een deel van de gezondheidsproblemen die er nu zijn zullen er na corona nog zijn en vermoedelijk zelfs gegroeid zijn. Want de stress in de samenleving is gegroeid en menigeen is ongezonder gaan leven door de stress (meer binnen zitten, meer roken, meer en calorierijker eten) met alle gevolgen van dien.

Onderzoek van het CBS laat zien dat de gezondheidsverschillen tussen bewoners van ‘goede’ (rijkere) en ‘slechte’ (armere) wijken enorm zijn. Bewoners met als hoogst genoten opleiding VMBO leven ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Bovendien ervaren de laagopgeleiden circa vijftien jaren minder in goede gezondheid dan hun HBO of universitair geschoolden. Deze ‘ongelijkheid’ is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid en de vrees bestaat dat deze ‘ongelijkheid’ door de coronacrises verder gegroeid zal blijken.

Aanvaard de gemeentelijke politiek het als vanzelfsprekend en onafwendbaar dat, wie arm is en/of laagopgeleid ongezonder is en eerder sterft dan een hoogopgeleide en/of rijkere plaatsgenoot?

De gezondheidsverschillen zijn een heel ingewikkelde spaghetti van problemen en oorzaken die grotendeels met elkaar verbandhouden. Roken, goedkope calorieën (vet), weinig beweging, slechtere huisvesting, onzekerheidsstress, gebrek aan groen, vaak slechte luchtkwaliteit, hittestress, gebrek aan dagbesteding (werk) en vele andere factoren kunnen allemaal een rol spelen.

Bij veel van die factoren kan een gemeente een rol spelen en vaak heeft zij een rol. Soms zijn het simpele zaken. Bijvoorbeeld de weekmarkt. Waarom op één plek? Waarom niet meerdere keren in de week burgers de “goedkoopte” en de versheid van de markt bieden als strijd tegen het overgewicht en te ongezonde voeding? Het groenbeheer in de gemeente kan anders. Meer gericht op behoud en het herstellen van de groene longen in de stad ter verbetering van de luchtkwaliteit en ter aanpak van de hittestress. Maar ook herstel van het groen om burgers uit te nodigen meer naar buiten te gaan met gratis vitamine D–aanbod van de zon en ter laving van het verlangen naar rust en groen. Bij vergunningverlening van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden meer aandacht voor het beperken van overlast. Alleen al het verschuiven van werkuren kan de ervaren overlast beperken. Maar ook hoe omgegaan wordt met de bijstand en schuldhulpverlening, kan helpen noden te ledigen door simpel het hanteren van menselijkheid. Het voorbeeld van Wijdemeren laat zien dat regelgeving en de uitvoering daarvan voorbij kan gaan aan menselijke normen en waarden. Ouders of grootouders beperken in hun hulp aan kinderen en kleinkinderen gaat voorbij aan diep menselijke waarden. Hun hulp mag nooit feitelijk tot schade leiden voor de ontvangers. Het kan en moet anders in veel gemeenten. Nu is het zaak over de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 na te denken. Er is ook een website voor postcorona suggesties. https://postcoronamovement.com/ en een facebookpagina met het zelfde doel https://www.facebook.com/groups/postcorona

Laat mij weten wat uw post coronasuggesties zijn. 

 

Louis van der Kallen.


    

OPROEP AAN STADLANDER

 

    


| 27-06-2020 |

 

Droogte, verdroging van de bodem en hittestress zullen heel waarschijnlijk de komende jaren met regelmaat aan de orde komen in de media en nadrukkelijk verschijnen op de politieke agenda.

Gemeenten moeten hun openbaar groen gaan verduurzamen en in de bebouwde omgeving zullen maatregelen ter bestrijding van hittestress noodzakelijk blijken. Door de veranderingen in het klimaat zal niet alleen de droogte en hittegolven maar ook de intensiteit van buien toenemen met grotere neerslaghoeveelheden met overbelasting van de riolen als gevolg. Ook is er nu het inzicht dat schoon hemelwater niet in ondergrondse riolen en voor veel geld afgevoerd en gereinigd hoeft te worden. Water moet de bodem in! Infiltratie van het regenwater in de bodem helpt bij de noodzakelijke vermindering van verdroging van hittestress. Water in de bodem werkt door verdamping koelend in warme perioden. In stedelijk gebied is veel oppervlak verhard omdat het onderhoud dan goedkoper zou zijn. Maar water door riolen afvoeren kost ook geld en de schades door wateroverlast nemen ook toe. Bergen op Zoom zal op een andere manier met regenwater om moeten gaan. Dat kan de gemeente niet alleen. Ook de hulp van burgers is nodig te beginnen met de eigen tuin en het eigen dak van huis of schuur.
Wat kunnen burgers zelf?

Eruit die tegels (operatie steenbreek). Gras is een goed alternatief. Bij langdurige hitte wordt uw omgeving dan ook nog eens minder warm en koelt het in de zomernachten beter af.

Ook houtsnippers, waterdoorlatende tegels, grind, schelpen en cacaodoppen zijn goede tegelvervangers.
Ontkoppel de regenpijp en sluit die aan op een vijver of regenton.

Gebruik regenwater om het toilet door te spoelen.Zet wormen uit in je tuin. Zij verbeteren de grondstructuur zodat de grond beter water kan opnemen.

Creëer hoogteverschillen in de tuin zodat het water van bijvoorbeeld een terras makkelijk afvloeit naar een lager gelegen deel waar het water in de grond kan trekken.

Kies planten die veel water verdampen en regenbestendige soorten, zoals munt, lavendel, pinksterbloem, gagel, kardinaalsmuts of bomen zoals de meidoorn, de knotwilg of een plataan.

Kies voor een groen dak of gevelbeplanting. Ze leveren ook een bijdrage aan de aanpak van hittestress.

Maar ook de gemeente moeten aan de slag met bijvoorbeeld de toepassing van waterdoorlatende verhardingsmaterialen. Te denken is aan: grasbetonstenen, poreuze klinkers, klinkers met open voegen of losse materialen als grind, steenslag, schelpen of houtspaanders. Maar ook combinaties zoals mengsels van steenslag en gras en open bestratingspatronen. Als er meer ruimte is en de bodem geschikt, kan hemelwater ook van daken en verharde oppervlakken direct naar grasvelden, plantsoenen, wadi’s of oppervlaktewateren als brand- en hemelwatervijvers geleid worden ter infiltratie. Ook aangelegde infiltratie-stroken/kratten/putten en grindbakken/koffers, waterpleinen en groene daken kunnen afhankelijk van de situatie goede alternatieven zijn. Positieve effecten kunnen zijn: aanpak verdroging natuur, vermindering hittestress, verbetering luchtkwaliteit, verbetering van de biodiversiteit en verhoging van de belevingswaarde van een meer groene omgeving.

Als grote huisbaas ligt hier ook een rol voor Stadlander. Laten zij corporatie Wonen Midden-Delfland volgen, de eerst woningcorporatie die zich aansloot bij Stichting Steenbreek. Stadlander kan de ambassadeursrol oppakken en helpen het stedelijk gebied klimaatadaptief te maken.

Acties van Stadlander kunnen zijn: Tegels eruit, planten erin, het aanleggen van voorbeeldtuinen, het maken van insectenhotels en het vergroenen van een straat samen met de buurtbewoners.

https://kijkopbergenopzoom.nl/opinie-oproep-aan-stadlander/  

 

Louis van der Kallen.