COMMISSARIS VD KON. NRD BRABANT INZ. EVALUATIE BURGEMEESTER – D026

 


 

Bergen op Zoom, 3 maart 2008  

 

Aan de Commissaris van de Koningin

van de Provincie Noord Brabant           

per e-mail: [email protected]

 

Betreft:          functievervulling van burgemeester van Bergen op Zoom

 

Hoogedelgestrenge, 

Ondergetekende verzoekt u bij uw eerstkomende evaluatie van en met de burgemeester van Bergen op Zoom zijn functioneren te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel RVB08-0013 “Verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken” (zie bijlage) in het College van B&W alsmede de gemeenteraad van 28 februari 2008.

Feitelijk is het onderhavige voorstel een juridische constructie met als oogmerk het vastgestelde aanbestedingsbeleid te omzeilen met de gedachte dan ook niet gebonden te zijn aan het in de Europese richtlijn 2004/18/EG gestelde. Het gaat om ingehuurde diensten met een financieel volume van 170.000 euro per jaar en een contractwaarde van meer dan 500.000 euro. Het laatste bedrag overschrijdt de grenswaarden, gesteld voor Europese aanbesteding van diensten met meer dan 100 %.

Staatsrechtelijk is deze gang van zaken een klassiek voorbeeld van wat in het staatsrecht: “détournement de pouvoir’ heet. Het gebruik van een bevoegdheid, waartoe zij niet is verstrekt. De verordenende bevoegdheid is niet gegeven om via die bevoegdheid te komen tot het aanwijzen van een voorkeursleverancier.

Het alleen mogen gebruiken van bevoegdheden door een overheid voor redenen, waartoe zij verstrekt zijn, is belangrijk voor de bescherming van burgers en bedrijven tegen een onwelwillende overheid.

Zeker in deze tijd, waar de burger zich afwendt van de politiek en de overheid, is het integer handelen van de overheid van het grootste belang. Van een overheid mag en moet verlangd worden dat zij handelt naar de letter en geest van wet en regelgeving. Het aftasten van juridische grenzen van wet en regelgeving is voor een overheid, die het goede voorbeeld zou moeten geven, ongewenst. Voorafgaande aan de vergadering van de gemeenteraad heeft ondergetekende in brieven de burgemeester opgeroepen, in zijn rol als vertegenwoordiger van de Kroon, de gemeenteraad te ontraden het onderhavige raadsvoorstel aan te nemen wegens strijdigheid met de letter en/of de geest van Europese wet en regelgeving. Helaas tevergeefs. Ook heeft hij geen gehoor gegeven aan mijn verzoek het onderhavige raadsvoorstel wegens strijdigheid met de letter en/of geest van Europese wet en regelgeving voor te dragen  ter vernietiging door de Kroon. 

In de beleving van ondergetekende is de burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom in deze ernstig te kort geschoten c.q. nalatig geweest in zijn rol als door de Kroon benoemde hoeder van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. 

Ondergetekende verzoekt u het voorgaande te betrekken bij uw eerstkomende evaluerende gesprek met de burgemeester van Bergen op Zoom. 

Met de meeste hoogachting,

namens de BSD-fractie Bergen op Zoom 

Louis van der Kallen

 


 

 

MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN INZ. VERORDENING INKOPEN ETC. – D023

 


 

Bergen op Zoom, 22 februari 2008  

 

Aan de Minister van Economische Zaken

Postbus 20101    

2500 EC Den Haag                                                                                  

 

Excellentie, 

Bijgaand treft U aan Raadsvoorstel RVB08-0013 betreffende “Verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken”. Feitelijk betreft het een procedure om de Stichting Samenwerken aan te wijzen als voorkeursleverancier van bepaalde diensten.

In het besef dat het een financieel volume betreft (genoemd in een commissie vergadering van de gemeente) van circa 170.000 euro en het voornemen is het voor meerdere jaren te gunnen aan de betrokken stichting, is de conclusie van ondergetekende dat dit Raadsvoorstel feitelijk neerkomt op een vermijding van een openbare (Europese) aanbesteding. 

Ondergetekende vraagt in deze uw aandacht. Het kan immers toch niet zo zijn dat gemeenten op deze manier de uitvoering van wetgeving c.q. de bedoelingen van de wetgever kunnen vermijden. 

Vertrouwende op uw inzet. 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen