GS NOORD BRABANT INZ. MILIEUMETINGEN – D030

 


 

Bergen op Zoom, 22 april 2008  

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant           

per e-mail: [email protected]

 

Betreft:          provinciale milieumetingen Bergsebaan ter hoogte van het elektriciteitshuisje nabij nr. 84

 

Geacht College, 

Sinds op zijn minst enige weken vinden er, op een landbouwperceel aan de Bergsebaan ter hoogte van het elektriciteitshuisje nabij nr. 84, milieumetingen plaats door bureau milieumetingen van de provincie Noord-Brabant. Dit perceel is, door een nabij gelegen camping, beoogd uitbreidingsterrein en ligt in de directe nabijheid van het afvaloverslagstation De Kragge. Navraag bij het bureau milieumetingen leerde dat de meetwagen metingen verricht om de achtergrondniveaus van onder andere geluid te meten. Dit ten behoeve van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag door de exploitant van De Kragge. Het is bevreemdend dat de metingen plaatsvinden in een periode dat door de werkzaamheden op het baanvak Bergen op Zoom – Vlissingen het treinverkeer minimaal is en er nauwelijks doorgaande goederentreinen rijden. 

Navraag leerde dat dit soort langdurige achtergrondmetingen in de toekomst ook gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van andere milieu/gebruiksvergunningsaanvragen zoals bijvoorbeeld voor een dergelijke aanvraag van een camping.

Zonder dat ondergetekende de indruk wil wekken van een opzettelijk keuze voor metingen van achtergrondgeluidsniveaus gedurende een niet representatieve periode, zal helder zijn dat deze metingen niet normatief zijn en niet gebruikt zouden moeten worden voor welke vergunningverlening dan ook. Ook de mogelijke stellingname dat voor de vaststelling van het referentie geluidsniveau (het niveau dat in 95 % van de tijd niet overschreden wordt) het treinverkeer niet relevant zou zijn, acht ondergetekende niet juist. Zeker het vrachttreinverkeer kent lange belastingtijden (vrachttreinen rijden langzaam en kennen zeer hoge geluidsniveau’s) en dient meegenomen te worden. 

Ondergetekende verzoekt Uw College de metingen in de periode dat het treinverkeer op het baanvak Bergen op Zoom – Vlissingen gestremd is/was niet te gebruiken c.q. te laten gebruiken voor welke vergunningverlening door wie dan ook. 

Met de meeste hoogachting,

namens de BSD-fractie Bergen op Zoom 

Louis van der Kallen