ANDERE BESTUURSCULTUUR

 

    


| 11-05-2022 |

 

Ik draai al vele jaren mee in bestuurlijk Nederland. Ik heb ervaring in het provinciebestuur (1991/2003), in gemeenteland, (Bergen op Zoom 1986-heden), in rekenkamercommissies bij meer dan 20 gemeenten (2005-2020) en in 9 waterschappen (1993-heden). Ik heb gewerkt in monistische besturen en in duale besturen. Ik denk dus enige kennis te hebben van wat er in bestuursculturenland te koop is.

In Bergen op Zoom roept men van alles vóór de verkiezingen en daarna verandert er niets!

Ook nu was de stemming we gaan het anders doen. Samen! Echt? Maar niet heus.

De college-onderhandelingen werden coalitieonderhandelingen. Een bestuursakkoord is vrijwel klaar. Op 16 mei zal het klaar zijn en mag de goegemeente er kennis van nemen en op 18 mei mag de rest van de raad er hun plasje over doen. GroenLinks, PvdA, D66, CDA/V-BOZ en de VVD inclusief hun kloon, Lokaal Realisme, hebben na rijp beraad een bestuursakkoord. Mooi zeg ik dan. Na weken overleg over formuleringen, punten en komma’s, mag de rest (voor de vorm) er nog iets over roepen. Ik bedank voor de eer. Als je werkelijk een andere bestuurscultuur had gewild, hadden de onderhandelaars meer gebruik kunnen maken van de kennis van anderen en kunnen streven naar een raadsakkoord in plaats van een bestuursakkoord. Als je het niet nodeloos ingewikkeld wilt maken, want praten met in feite 7 partijen is al ingewikkeld genoeg, had je kunnen proberen gebruik te maken van specifieke kennis, die er is, bij de niet beoogde coalitiepartners. Niets van dat al! Mij hebben ze niet gebeld. Hoewel dat, bijvoorbeeld over water, iets had kunnen betekenen. Nee achteraf, wanneer de pap gestort is, mogen de anderen hun zegje doen. Wat mij betreft DOEI!

Het, “Daarna krijgt iedere fractie de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen, suggesties te doen en vragen te stellen aan de fractievoorzitters van de formerende partijen”  is te laat en te zielloos. De formerende partijen hebben gekozen voor een duale aanpak. Dat is sinds 2003 ook de regelgeving, toen bij wet geregeld.

Voor mij helpt een ‘heidag’ hier niet meer. Verloren tijd en moeite. Wat mij dan opvalt in de aankondiging van de ‘heidag’ voor de raad zijn mooie omfloerste zinnen zoals, “Waar in de verkiezingsperiode de aandacht vooral gericht was op profilering, betekent de start van de bestuursperiode ook een omschakeling naar een andere balans”. In andere woorden: bij de verkiezingen roepen we die dingen die de stemmen binnenhalen. Daarna gaan we weer over tot ons gewone gedrag. Oftewel; de daden zijn anders dan de woorden! Als geboren Feyenoorder hecht ik aan de daden en niet aan de vaak loze woorden.

Ik ben een monist in hart en nieren, een samen-werker op inhoud en geen dualist. Maar Louis is na deze verkiezingen mentaal om. Samenwerken op basis van de inhoud is in Bergen op Zoom niet mogelijk gebleken, want er is geen inhoud meer. Het gaat alleen over geld en ambten voor politici. Het focusakkoord ging helaas alleen over geld en niet over de inhoud: ‘het HOE’. Aan ‘het HOE’ wilden de focusakkoord-partners zich niet binden. Dat lieten ze over aan een stel ‘professionals’. Die uiteindelijk precies deden wat hun opdracht was; inhoudsloos/zielloos bezuinigen!

Het gevolg is, dat het verloop onder onze ambtenaren gigantisch werd. Bij een gemeente werken waar ‘niets’ kan, waar het ambtenarenkorps als een citroen werd uitgeperst (gemiddeld meer dan één functieschaal minder dan elders) is niet aangenaam. Zij die bleven, konden niet weg of bonden hun ware liefde voor de stad en haar gemeenschap nog even vast aan hun geliefde plek. Maar als je arbeidsvreugde wordt ontnomen door oplopende werkstress wegens gebrek aan collega’s, en de nieuwelingen die wel komen hun arbeidsplek meer zien als een verlenging van hun stageperiode (tegen een betere vergoeding dan als stagiair) dan is van werkgever wisselen in een overspannen arbeidsmarkt wel heel aantrekkelijk. De enkeling de binnenkwam was zo weer weg.

Mijn angst is, dat nu de uitstroom op gang gaat komen van hen die wel makkelijk weg kunnen (in gemeenteland zoeken veel gemeenten naar gekwalificeerd, gepokt, en gemazeld personeel), maar bleven uit liefde voor hun werk en stad, nu alsnog aan de kuierlatten trekken. Waarom? De VVD-kloon (Lokaal Realisme) die van ambtenaren kraken hun handelsmerk heeft gemaakt! Je zal zo’n ‘baas’ maar krijgen. Nu ook de andere beoogde coalitiepartijen daarmee samen gaan werken blijken ze uit hetzelfde hout gesneden!

In mijn voorspelling 6 ben ik uitgebreid ingegaan op geloofwaardigheid. Deze Feyenoorder (geen woorden maar daden) concludeert op basis van de daden, dat de woorden ‘samenwerken’ en ‘andere bestuurscultuur’ leeg zijn. Ongeloofwaardig! De verkiezingsuitslag was voor mij reden om in rouw te gaan. Rouw omdat de gemeente, de stad, de gemeenschap waar van ik deel uit maak en waarvan ik hou, stervende is of in coma is geraakt. Verkiezingswinst werd gemaakt door de ambtenarenkrakers door de weggummers van cultuur, de egaliseerders.

Ik twijfel er niet aan dat alle, straks voor te stellen, wethouders enthousiast zijn en aan de slag willen om een positieve rol te vervullen bij het tot stand brengen van een beter en mooier Bergen op Zoom. Maar ik voorzie een afglijden. Want om werkelijk dat betere en mooier Bergen op Zoom tot stand te brengen, heb je een ambtenarenkorps nodig dat met ziel en zaligheid daarvoor gaat. De afgelopen jaren zijn veel van die ambtenaren weggejaagd en het feit dat nu een anti-ambtenaren VVD-kloon met goedkeurring van de andere coalitiepartijen deel gaat uitmaken van het nieuwe college zal de uitstroom versnellen.

Bergen op Zoom heeft een droevig werkgeversimago. In het forum in Halsteren verwees ik er al naar. Als droevig recent voorbeeld is het vertrek van een veel belovende jonge ambtenares op erfgoed. Ze vertrok bij de stad die zijn erfgoed zegt te koesteren! We trekken geen blijvers aan. Maar wel mensen die ervaring op komen doen in de ‘leeuwenkuil’ en daarna met die ervaring naar een beter betalende gemeente gaan en waar het werk leuker kan zijn, omdat hun goede ideeën, ook als ze geld kosten, tot uitvoer kunnen komen. Gemeenten waar het nog om de inhoud gaat en niet alleen over geld.

Bij de recente presentatie/ introductie van de ambtelijke top waren de meesten net in dienst. Heel weinig vertrouwde gezichten, veel ingehuurden, stuk voor stuk professionals die een job kwamen doen. Soms om de zoveelste reorganisatie vorm te geven.

Bergen op Zoom is een in coma geraakte schone slaapster. Met zo dadelijk een college dat als enige continuïteit kent een burgemeester, wiens gezondheid te wensen overlaat. De schone slaapster gaat met een college met deze (partij)samenstelling de volgende fase in van de palliatieve sedatie.

Gelukkig kan een gemeente niet overlijden. Ik blijf in rouw. Als politieke splinter is mijn daadkracht beperkt. Ik ben al jaren de politieke linksbuiten op de bank. Die denkt, trouwblijvend aan zijn geweten, aan de zijlijn het allemaal te weten. Wat mij betreft is het nu wachten op een regeringscommissaris. Zodat het vertrouwen en het werkgeversimago hersteld kan worden.

 

Louis van der Kallen.RECORDS?

 

    


| 30-04-2022 |

 

Ik word met regelmaat aangesproken op het feit dat ik al heel lang in de gemeenteraad zit. Is dat een record is soms de vraag. 36 jaar is lang maar zeker geen record. Of 36 jaar factievoorzitter een record is weet ik niet. In de sport zie je soms combinatieklassementen.

Ik sluit niet uit dat ik op gemeentelijk niveau wel het record heb van het aantal gemeenten waar ik in gemeentelijke rekenkamers/rekenkamercommissies heb gezeten. 22 gemeenten!

In de moderne tijd kan het ook een record zijn dat ik in 8 waterschappen bestuurlijke functies heb bekleed.

Ik weet heel zeker dat 12 jaar statenlidmaatschap zeker geen record is.

Lang een bestuurlijke functie bekleden lijkt iets van deze tijd omdat mensen gemiddeld ouder worden dan vroeger. Toch ken ik een aantal langzitters uit vervlogen tijden waarbij ik een snotneus ben die net komt kijken. Natuurlijk kan het komen omdat ze de woonden en werkten op gezonde grond: De Emiliapolder nabij mooie stad Geertruidenberg.

Enkelen opmerkelijk feiten van deze polder:

  • Twee dijkgraven, beklede die ambten erg lang. Gerard Pijll (56 jaar, 1686-1742) en Herman Adolph Slooterdijck (51 jaar, 1742-1793)
  • Een secretaris van dit waterschap vervulde dat ambt voor maar liefs 66 jaar. Wouter Francken 1668-1734.
  • Van 1742 tot 1782, dus 40 jaar, was Johan van Doorn de Penningmeester van deze de Emiliapolder.
  • Van 1865 tot 1912, dus 47 jaren, was Nicolaas J. Meijers in die polder de secretaris/penningmeester.

Deze cijfers komen uit het archief van het waterschap de Emiliapolder verzameld en bewerkt door Willem A. van Ham.

Met mijn 36 jaar fractievoorzitter/raadslid ben ik nog maar een beginner. Dus mij past enige bescheidenheid.      

 

Louis van der Kallen.DE EED 2

 

    


| 28-04-2022 |

 

Naar aanleiding van de ‘heibel’ over de eedaflegging in Bergen op Zoom schreef ik een artikeltje over de doelstelling van de eed en op wat voor de eedaflegger het meest heilig is.

Ik heb in mijn leven heel wat keren de eed afgelegd bij de aanvaarding van menig ambt. Ik denk, mijn CV bekijkende, misschien wel meer dan 40 keer. Terugkijkend concludeer ik dat het veelal routineus gebeurde. De eerste keer is het spannend en ook de keer bij de rechtbank (ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) was het spannend. Daarna was het iets dat erbij hoorde. Zo begon een nieuwe periode als raadslid, statenlid of waterschapbestuurder en soms als lid van een gemeentelijke rekenkamer of rekenkamercommissie.

De eed en de eedaflegging is sinds 1798 opgenomen in de Grondwet en was vanaf het begin gericht op de uitvoerders van de besluiten van de Kroon. Trouw aan de Kroon en de wetten des lands. Eerst gericht op de Agenten (Ministers) van de Kroon. Vanaf dat moment begon de opname van de eed in tal van wetten en reglementen. Steeds meer ambtsdragers en ambtenaren kregen, met het aanvaarden van hun functie, met de eedaflegging te maken. Bij de start was de doelstelling vooral het borgen van trouw aan de Kroon. Nu is de achterliggende hoofdgedachte dat de eedaflegger hiermee uitspreekt zich bewust te zijn van zijn of haar bijzondere positie in de samenleving. Hoewel de oorspronkelijke motieven ‘trouw te zijn aan de Kroon’ nog steeds een belangrijk element is waar bij de ‘Kroon’ (het hogere gezag) is omgevormd tot getrouw te zijn aan de Grondwet en de wetten des lands.

De eed, bij de aanvaarding van het raadslidmaatschap, is wettelijk verwoord in artikel 14 van de Gemeentewet. De eerste twee elementen:

  • “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.”

  • “Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”

Zijn zuiverende elementen, in simpele taal; ik heb niks verkeerds gedaan om verkozen te worden en ik zal niks verkeerds gaan doen in deze functie. Ik denk dat ieder raadslid snapt wat hij of zij zweert of verklaard en beloofd!

Bij het derde element;

  • “Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

Al heb ik niet het idee dat het eerste deel van de zin op het feitelijk functioneren van raadsleden ook maar enige invloed heeft. Bij het tweede deel van de zin zullen de meeste raadsleden vol goede moed en inzet zijn om hun plichten naar eer en geweten te vervullen.

De oorspronkelijke bedoeling van dit derde element van de eed is om de nieuwe raadsleden te doen beseffen dat zij uitvoerders zijn van wat er aan wetten door de Kroon en haar medewetgevers in Den Haag en elders wordt gemaakt. Ook geratificeerde verdragen hebben kracht van wet. In toenemende mate heb ik gezien, in de 36 jaar dat ik raadslid mag zijn, dat raadsleden geen boodschap meer hebben aan wet en regelgeving. Als ze het met de inhoud van een wet, regeling of de afspraken in een verdrag niet eens zijn dan is men in toenemende mate geneigd uitvoering te traineren of wegen te zoeken die te blokkeren. Of het nu de huisvesting van statushouders betreft, milieuregelingen of een bio-centrale men probeert parlementje te spelen, onder het motto: ‘wij zijn het hoogste orgaan’, niet beseffend dat het slechts van een lagere overheid, de gemeente is. Ook is er een gebrekkig besef van de betekenis van de ambtstitel wethouder.

Wij hebben, in tegenstelling tot het grootste deel van de wereld een door de Kroon benoemde burgemeester. En die is net als de Commissaris van de Koning formeel geen dienaar van de Raad maar van de Kroon, een ‘zetbaas’ van de Kroon. Waarbij de Kroon in feite de minister van binnenlandse zaken is en die zetbaas wordt geacht erop toe te zien of wij (de raad) ons wel aan de regels houden. Ook de burgemeesters in dit land hebben allang hun rol geminimaliseerd. Het voordragen voor vernietiging van raadsbesluiten door deze ‘zetbazen’ lijkt uit hun taakbeschrijving te zijn verdwenen. Met als gevolg dat de dames en heren raadsleden werkelijk zijn gaan denken dat zij het hoogste orgaan zijn en vrijwel onbeperkt hun gang kunnen gaan in het blokkeren of tegenwerken van de uitvoering van wetten en verdragen. Getrouw zijn aan heeft dan feitelijk aan betekenis verloren.

Een gemeenteraad is slechts heel beperkt beleidmaker. Bijna al onze wettelijke taken zijn uitvoerend. Het beleid dat er aan vooraf gaat wordt elders geformuleerd. In Den Haag, Brussel of in Den Bosch.

Ik wijt het afkalven van het vertrouwen in ‘de politiek’ deels aan de verwording van het politieksysteem. Zelfs als er beloofd wordt, getrouw te zijn aan de Grondwet en de wetten des lands, is er niemand, zelfs de ‘zetbaas’ van de Kroon niet, die hen terechtwijst. En die enkele dwaas (ik) in de raad die daar op wijst, ‘ach die stamt uit een ander tijdperk, waarom zouden we daar naar luisteren, wij zijn het hoogste orgaan!’ Dat zegt zelfs de ‘zetbaas’, de burgemeester!

De eed of de belofte is slechts een artikel in de gemeentewet. Een formaliteit, een relict uit vroeger jaren, een raar symbool. We doen het wel, want anders zijn we nog geen raadslid, schijnen de meesten te denken.

 

Louis van der Kallen.DE EED

 

    


| 05-04-2022 |

 

Met verbijstering neem ik kennis van de stampij over de eedaflegging in Bergen op Zoom.

De bedoeling van de zuiveringseed is, in mijn beleving, een belofte op wat voor de eedaflegger het meest heilig is. In de traditionele tekst is “God” opgenomen. Die tekst is gebaseerd op de christelijke tradities in ons land. Feitelijk is ons land religieus de afgelopen 60 jaar meer divers geworden. Helder is dat in alle godsdiensten van ‘het boek’ (het oude testament) spreken en schrijven over dezelfde God. Of we die God, God noemen zoals in alle vormen van het christendom (van protestant tot katholiek of orthodox of koptisch waar God ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ wordt genoemd) of Allah (islam) of Jahwe (Jodendom) Maakt mij niet uit. Het is één en dezelfde!

Ik heb dan ook geen enkele moeite met de handelswijze van burgemeester Petter. Integendeel! Het getuigd van een diep besef dat onze samenleving veranderd is en de essentie van de eed een ‘heilige’ belofte is zich aan het gestelde te houden en de verklaring zich daaraan te hebben gehouden. Ik ben niet voor eventuele toevoegingen zoals; ‘de almachtige’, dat kan een onderscheid scheppen die niet gewenst is.

In eerdere discussies bijvoorbeeld over het ambtsgebed zoals dat vroeger in de raad werd uitgesproken heb ik steeds gesteld dat ik voorstander was van behoud van het gebed. Niet omdat ik daar zelf kracht en inspiratie in vond, maar zolang er ook maar één lid van de raad er kracht en inspiratie in vond, het van respect getuigde die minuut eraan te besteden.

Ik ben dan ook van mening dat de eed afgelegd kan worden zoals die in Bergen op Zoom is afgelegd. Volstrekt passend in de doelstellingen van de wetgever en het meest krachtig en bindend voor de eedaflegger.

 

Louis van der Kallen.VOORSPELLING 4

 

    


| 16-04-2022 |

 

De verkiezingen zijn nu zo’n beetje een maand geleden. Terugkijkend is het altijd verbazend hoe politici en de media de uitslagen uitleggen en vertalen naar hun handelen. De ‘grote’ winnaar volgens iedereen is in Bergen op Zoom Lokaal Realisme. Ze begonnen met 3 zetels en kwamen met 3 zetels uit de strijd. WINNAAR! Zo voelen zij zich en ook de media bliezen dat ook hoog van de toren. De BSD ging 0,6 % vooruit, kwamen 70 stemmen tekort voor een derde zetel, hielden de 2 zetels. VERLIEZER! Althans zo voelt het. Maar voor de BSD maakt de uitslag niet uit. Ook toen we 2 keer achter elkaar verdubbelden was er geen rol weggelegd bij de collegeonderhandelingen voor de BSD.

Afgelopen week is men begonnen met het inhoud geven aan de adviezen van de informateurs. De kleintjes zijn bij elkaar geweest om te kijken of ze tot allianties kunnen komen. Ik kreeg niet de indruk, dat het ondanks de bemiddelende inzet van de informateurs, echt succesvol zal zijn. Alleen de BSD zal de samenwerking met de SP die er al was verder voortzetten en verder inhoud proberen te geven. Beide clubs willen dat ook.

GBWP praat met iedereen om het ‘oud zeer’ weg te poetsen. En wat mij betreft is de wil er, over en weer, ook. Ook het zeer van de VVD-scheiding, met als gevolg de geboorte van de VVD kloon Lokaal Realisme, zal best lukken. Het pluche lokt immers.

We hebben ondertussen ook wat vergaderingen gehad. Die geven voor hen die het willen zien een mogelijk voorproefje van wat komen gaat. Zeker voor hen die door de bijdragen en reacties van anderen daarover willen heen kijken. Hans Peter Verroen van het CDA sorteerde goed voor bij de behandeling van de “Verordening voorzingen maatschappelijke ondersteuning” (WMO). ‘Er is nog veel te doen om tot een echte omgekeerde verordening te komen’. De huidige portefeuillehouder wees die opdracht toe aan haar opvolger. Hans Peter leek klaar te staan om de klus op te pakken! Past ook bij de nieuwe positie van het CDA. Met slechts 2 zetels krijg je de moeilijkste en lastigste klusjes waar vermoedelijk in bezuinigingstijd, D66, VVD en de VVD kloon verder gaan met bezuinigen op het Sociaal Domein. Maar als wethouder in spé blijf je uitstralen het een geweldige klus te vinden.

Dan de bijdrage van GBWP in dat debat. Een debat met alleen voorstanders! Hoewel Betsy de Kock de woordvoerder was hoorde ik toch het nadrukkelijke geluid van Arjan van der Weegen. Kritisch over de kosten en bekostiging van de WMO en een voorsorteren op ‘noodzakelijke’ beleidsveranderingen (hoor/lees bezuinigen). GBWP gaat ervan uit dat er samen met D66, VVD en hun kloon er ook een meerderheid is die met wat kleintjes tot een alternatief kan komen voor als Hans Peter samen met een eventuele GrL/PvdA wethouder te voortvarend aan de slag zou gaan met de ‘omgekeerde’ WMO-verordening. Het GBWP-devies lijkt: voorbereiden op de oppositierol maar ook goed laten zien dat je in de coulissen klaar staat om het alternatief te vormen.

 

Louis van der Kallen.VOORSPELLING 1

 

    


| 25-03-2022 |

 

Ik ben van plan iedere vrijdag een voorspelling te doen wat de uitkomst van de collegevorming zal zijn. Nu (25 maart) is, mijn vast premature, verwachting: 2 wethouders van GBWP (6 zetels), 2 wethouders van de VVD (5 zetels), 2 wethouders van Lokaal Realisme die binnen kort ‘versterkt’ is met de 2 Lijst Linssen verlaters (dus dan ook bestaat uit 5 zetels bestaat) en 1 wethouder van D66 huize. 7 wethouders, 6 formatieplaatsen. Kunnen de veroorzakers van de financiële puinhoop zelf “orde op zaken stellen”!!!!! Volgende week een volgende aflevering in de voorspellingsreeks!

 

Louis van der Kallen.QUO VADIS?

 

    


| 06-04-2022 |

 

Als raadslid ben ik in mijn hoofd vaak bezig met het Quo Vadis, ‘Waarheen gaat gij’. Dan gericht op de toekomst van Bergen op Zoom. Ten tijde van de collegeonderhandelingen, na de verkiezingen in 2018 schreef ik onder die titel maar liefs drie artikeltjes. En ook tijdens de onderhandelingen over het focusakkoord in 2020 schreef ik een artikel met die titel. In 2018 had ik bij het schrijven met de kennis van dat moment een bepaalde verwachting. Uiteindelijk bleek die gebaseerd op drijfzand een illusie, de werkelijkheid bleek heel anders dan de indruk die de informateur en zijn kompanen in ‘crime’ bij mij hadden gewekt. Maar je leert van je fouten en soms van je onnozelheid.

Dat laat onverlet dat ik en de BSD toekomstgericht willen zijn in ons handelen waarbij de volgende dichtregels van Henriëtte Roland-Holst voor mij al meer dan 36 jaar een leidraad zijn:

 

“Morgen wordt heden geschreven;
Gij levenden bouwt wordend leven.
Gij werkt voor der komenden lot.”

 

Ook nu vind ik inspiratie in haar gedichten als ik mij afvraagt; Bergen op Zoom waarheen gaat gij?

 

“Waar gaan we heen? Naar welke donkre kimmen,
drijft over afgrondige oceanen:
ons schip? Avonden dalen, morgens klimmen,
boven een wereld vol verwarde wanen.

Van de stilte werden we losgerukt,
den weg naar d’inkeer hebben we vergeten:
kindren gelijk, die ’n blinkend vod verrukt,
hebben w’om waan oude wijsheid versmeten.

Oude wijsheid, die van de vad’ren kwam:
geloof, dat de moeders liefdevol hoedden,
dat elk kind in zijn teere handjes nam,
betastend ’t lang vertrouwde wèl te moede.

De oude waarden, menschheid zwoer ze af,
maar zonder waarden kan de mensch niet leven,
dies heeft zij valsche waarden zich verschreven
en al dit vreeslijke is daarvoor de straf”.

 

Dit gedicht van Henriëtte Roland-Holst verscheen van haar hand in de eerste helft van de jaren dertig van de vorige eeuw. Ook dat waren tijden dat de mensen zich lieten verleiden door politici met een valse maar verlokkende boodschap, maar ook beladen met het ‘gif’ dat tientallen miljoenen de dood en ellende in zou jagen. Ik zie ook nu die tekenen der tijd. Tot in mijn Bergen aan toe. Oude wijsheden en waarden lijken verdwenen in de mist der tijden. De donkere wolken klimmen ook nu aan de einder.

Als sociaal democraat blijf ik wel vertrouwen op de waarden en wijsheden van mijn vad’ren en moed’ren. Ik blijf hopen en strijden voor een betere toekomst en hoop dat de linkse gelederen en idealen weer de zon zal doen herrijzen boven de huidige wereld vol van verwarde wanen.

Ik hoop dat wat er gebeurt, van oorlog tot inflatie, de kwetsbaren en verstotenen der aarde brengt tot het sluiten der rijen en die vereniging zal leiden tot het inzicht dat linkse politiek en vakbondswerk nodig zal zijn om het tij te keren. Dus; ‘ontwaak, verworpenen der aarde’! “Morgen wordt heden geschreven”.

 

 

Louis van der Kallen.BERGEN OP ZOOM EN SANTIAGO DE COMPOSTELLA

 

    


| 20-03-2022 |

 

 

Politici zijn soms ook bezig met zaken die niets met ‘politiek’ te maken hebben of slechts zijdelinks de politiek of de overheid raken. Een dergelijke zaak is: Bergen op Zoom en de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (de camino).

Meer dan een jaar geleden sprak Ankie Withagen mij (Louis van der Kallen) aan over de geschiedenis van Bergen op Zoom in relatie met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Samen hebben Ankie en ik de (officiële) route door Bergen op Zoom in kaart gebracht. Dit met behulp van het boek: Jacboswegen in Nederland en de website Santiago.nl  Waarna Ankie samen met een medepelgrim de route volledig hebben gelopen, Samen hebben Ankie en ik een ander deel opnieuw gelopen om te kijken wat goed te doen was en waar verbeteringen zouden kunnen, waardoor de route dichter bij de historische zou kunnen komen en de route aantrekkelijker en soms ook beter begaanbaar zou kunnen worden.

We hebben samen ook gesprekken gevoerd met de gemeente en een mogelijke leverancier van route/stapstenen. We hebben samen ook gesprekken gevoerd met organisaties die overnachtingsplaatsen beschikbaar zouden kunnen stellen en mogelijke beheerders van stempelplaatsen. We hebben ook met een kerkelijke autoriteit overlegd over de mogelijke beschikbaarheid van beelden of voorstellingen van de heilige Sint Jacob. We hebben samen ook gesproken met deskundigen inzake wandelroutes, het Nederlandse genootschap van Sint Jacob en met mensen die historische kennis zouden kunnen leveren om het verhaal verder compleet te maken. Om maar een paar dingen te noemen.

Ondanks al die gesprekken zijn we nog niet klaar want dit soort zaken zijn ingewikkelder en moeilijker tot stand te brengen dan menigeen denkt. Corona maakte het niet eenvoudiger en soms lopen dingen niet zoals gehoopt. Er zijn nog wel een aantal stappen te zetten. Ankie Withagen en ik zijn vastbesloten dit project de komende TIJD tot een goed einde te brengen. Want Bergen op Zoom heeft nog te veel geheimen die onthult mogen worden. 

Zo staan er al meer dan een jaar ruim 200 Sint Jacobsschelpen in mijn halletje te wachten op uitreiking aan bewoners en kinderen die deel uit willen gaan maken dit stukje Bergse geschiedenis.

Dat kan vanaf nu! Woont u in één van de volgende straten? Dan woont u langs de officiële pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in Bergen op Zoom. Dat geeft u het (BSD) recht dat kenbaar te maken. Door het plaatsen van een Sint Jacobsschelp voor uw raam.

Gratis op te halen bij de BSD-praatpaal op het Zuivelpleintje. Of op de Nieuwstraat 4 te Bergen op Zoom (als er iemand thuis is). Tot de voorraad strekt.

 

Met vr.gr. Ankie Withagen en Louis van der Kallen

 

De straten van de officiële route zijn: 

– Kladde

– Kladseweg

– Vagevuur

– Hemelweg

– Erasmusweg

– Leharstraat

– Daansbergen

– Steenbergseweg

– Schansbaan

– Molenwieken

– Schansbaan

– Ligneweg

– Melanenweg

– Over steken Randweg-Noord

– Portugalstraat

– Spanjestraat

– Prebendepad

– Bloemendaal

– Zandstraat

– Mozartlaan

– Ravelstraat

– Bolwerk-Zuid

– Burgemeester Stulemeijerlaan

– Steenbergsestraat

– Hofstraat

– Sint Catharinaplein

– Kremerstraat

– Grote Markt

– Bosstraat

– Antwerpsestraat

– Antwerpsestraatweg

– Prinses Beatrixlaan

– Emmaplein

– Jacob Catslaan

– Zuiderdreef

– Oversteken Markiezaatsweg

-Markiezaatsweg

-Laan van Reimerswaal

-Oostmoer

-Binnenbandijk

– Fianestraat  

– Trap omhoog dijklichaam op.

– (Vogelpad) volgen naar het zuiden op oostelijke rand van het Markiezaatsmeer).

– Overgaand in Hildernisse. Eerst naar het zuiden, daarna naar het oosten overgaand in de gemeente Woensdrecht bij het kruisen van de spoorbaan. “    

 

De straten in de alternatieve route door Halsteren zijn:

-Waterstraat

-Kromstraat

-Mussengevecht

-Dorpstraat

-Oude Weg

-Nieuwe Molenweg

-Steenovenweg

 

De straten in de alternatieve route door Bergen op Zoom zijn: 

-Steenovenweg 

-Kriekebos 

-Spanjestraat 

-Prebendepad 

-Bloemendaal 

-Meilustweg 

-Sibeliusstraat 

-Ravelstraat

Looproute/pelgrim pad van Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob naar Santiago de Ccompostella in Galicië door Westelijk Noord-Brabant de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Steenbergen (camino)

Herleid met behulp van de website https://www.santiago.nl/looproutes-in-europa/?fbclid=IwAR0JUMp_F5aHsmi_dTs-KytfJHNurhI2sIH7BxGp49s_sM8Rag3lBARrfaM

Gemeente Moerdijk

– A16 Moerdijkbrug

– Zwaluwsedijk

– Havenkant

– Steenweg

– Johan Willem Frisostraat

– Roodevaart

– Gorsdijk

– Koekoekendijk

– Blokweg

– Prins Hendrikstraat

– Kerkstraat

– Markt Doelstraat

– Sint Jorisstraat

– Allenweg

– (Lamgatse brug)

Gemeente Halderberge

– Goudbloemsedijk

– Oudlandsedijk

– Markweg

Gemeente Moerdijk

– Markweg

– Molendijk

– Molenstraat

– Hoogstraat

– Oude Kerkstraat

– Sluissedijk

– Barlaaksedijk

– Kadedijk

– Molenstraat

– Achterweg

– Molenstraat

– Appelaarseweg

– Appelaarsedijk (Provinciale weg S 8)

Gemeente Halderberge

– Appelaarsedijk

– Dennis Leerstraat

– J.F. Vlekkeplein

– Gastelsedijk West

– Zuidzeedijk (kruis de Steenbergse/Roosendaalsevliet bij Bovensas)

Gemeente Steenbergen

– Zuidzeedijk

– Bovensasweg

– Kruislandsedijk

– Afgeslechtedijk

– Nassaulaan

– Kruispoort

– Kerkplein (deels voetpad)

– Oostdam

– Markt

– Kaaistraat

– Kade

– Doornedijkje

– Drie Lindekensdijk

– Ligneweg

– Westlandse Langeweg

– Koeveringsedijk

– Kladde (overgaand in B.o.Z)

Looproute/pelgrim pad van Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob naar Santiago de Compostella in Galicië door de gemeente Woensdrecht (camino)

Herleid met behulp van de website https://www.santiago.nl/looproutes-in-europa/?fbclid=IwAR0JUMp_F5aHsmi_dTs-KytfJHNurhI2sIH7BxGp49s_sM8Rag3lBARrfaM

– Hildernisse

– Vossenweg

– Lindonk

– Korteweg Noord

– Korteweg Zuid

– Langeweg

– Dorpsstraat

– Marktje

– Onderstal

– Raadhuisstraat

– Ossendrechtseweg

– Calfven

– Trambaan

– Burgemeester Voetenstraat

– Mulderpad

– De Looyen

– Kerkepad

– Voetpad richting Leemberg

– Voetpad richting Hageland

– Langstraat

– Padje van Janus van Sjefkes

– Plaatsluis

– Weeltjes (grens België)

 

Louis van der Kallen.IS DE WERELD ECHT VERANDERD?

 

    


| 07-03-2022 |

 

 

Ik hoop dat de wereld echt veranderd is! Op 1 maart 2022 de hield de Oekraïense president Volodymyr Oleksandrovytsj Zelensky een emotionele toespraak tijdens een speciale zitting van het Europese parlement in Brussel. Hoewel een president in een militair T-shirt anno 2022 in de ogen van velen vast niet vergelijkbaar is met een keizer in ballingschap die op 30 juni 1936 verscheen en sprak in een bijzondere zitting van de Volkenbond in Genève, zijn er in mijn ogen veel overeenkomsten en verschillen.

Haile Selassie (Tafari Makonnen) was het staatshoofd van Abessinië (het huidige Ethiopië) toen de Italiaanse dictator Mussolini op 3 oktober 1935 besloot vanuit Italiaans-Eritrea (een Italiaanse kolonie), Abessinië binnen te vallen. Het fascistische koninkrijk Italië viel met moderne wapens een middeleeuws keizerrijk aan dat ook met speren werd verdedigd. De oorlog duurde zeven maanden en leidde tot de Italiaanse bezetting van Ethiopië. Het keizerrijk was lid van de Volkenbond. In september 1935 leek het erop dat de Volkenbond krachtig zou optreden tegen de Italiaanse agressie. Maar uiteindelijk deden de mogendheden van die tijd niets om de agressor, het Italië van Mussolini, te stoppen.

Haile Selassie vluchtte naar het Verenigd Koninkrijk en probeerde steun te krijgen voor de vrijheidsstrijd en wees de mogendheden op het gebruik van een monsterlijke wapen, mosterdgas, door Italië in Ethiopië. Abessinië, (Ethiopië) en ook lid van de Volkenbond, werd in 1936 geannexeerd door het Italië van de fascist Benito Mussolini. En de mogendheden verenigd in de Volkerenbond deden niets!

De rede van Haile Selassie op 30 juni 1936 was van een andere statuur dan die van de Oekraïense president Volodymyr Oleksandrovytsj Zelensky vandaag (1 maart 2022), maar de emotie van wanhopige en tegelijk vastberaden staatshoofden was van éénzelfde orde. Hun landen werden aangevallen door totalitaire regimes met superieure wapensystemen en brute oorlogshandelingen, die hun volksgenoten bestreden met alles wat in hun was en wat voorhanden was. Maar vooral met de ijzeren wil als volk en natie te overleven.

Haile Selassie moest jaren wachten en vechten voor de vrijheid van zijn volk een volk dat hem decennia ophanden zou dragen en hem nog steeds eert. Zijn sarcofaag in de kathedraal van de Heilige Drievuldigheid te Addis Abeba is voor velen een bedevaartplaats en een plaats van nationale eer. Volodymyr Oleksandrovytsj Zelensky wil niet vele jaren wachten en vechten maar wil de vrijheid van zijn volk nu zekerstellen. En vraagt hulp!

Ik hoop dat de wereld tussen 1936 en nu echt veranderd is. En dat het applaus van gisteren in Brussel niet een geluid is wat wegsterft in de vergetelheid maar omgezet wordt en blijft worden in daden tot behoud van de vrijheid van het Oekraïense volk.

Benito Amilcare Andrea Mussolini was een dictator die de grootsheid van het Romeinse rijk wilde doen herrijzen. Poetin heeft een soortgelijke ambitie voor het Sovjet Imperium. De Volkerenbond was machteloos, laat de VN en de Europese Unie dat niet zijn. Laat de wereld echt veranderd zijn en geleerd hebben van de geschiedenis!

 

 

Louis van der Kallen.HET GEBEURD WEER

 

    


| 27-02-2022 |

 

 

Het gebeurt weer en de wereld zit op de handen. Komende uit de pandemie, doen wat 2 jaar niet kon en mocht, kijkende naar de mensen die genieten van de Vastenavond, zelf genietende van mijn 34ste boeren maaltijd, terwijl een Europees volk op leven en dood strijdt voor zijn vrijheid, voelt het niet goed. Het gebeurt weer!

Ik stam uit een gezin waarvan de moeder een strijdbare vrouw was. Ze heette niet voor niets Wilhelmina! Soms herleef je de dingen uit je jeugd opnieuw. De hectiek in de novemberdagen van 1956. Mijn broer was net 20 geworden. En in de dienstplicht geroepen. Samen met 4 of 5 vrienden wensten ze naar Hongarije te gaan waar de Russen op 4 november 1956 met 17 zwaarbewapende divisies binnen rolden om een eind te maken aan wat bekend zou worden als de ‘Hongaarse opstand’ Op de spaarzame televisies maakten de tanks in de straten van Boedapest een onuitwisbare indruk. Mijn vader was nog geen maand dood en haar zoon, mijn grote broer wilde de wereld gaan redden door het communisme te stoppen. Mijn moeder vond dat ze er genoeg had begraven. De ‘ruzies’ liepen hoog op. Mijn broer vertrok richting Hongarije maar strandde in Duitsland toen de ‘opstand’ in bloed werd gesmoord. Tot overmaat van ramp haalde hij het in zijn ‘botte harsens’ met een Duits meisje thuis te komen. Het is huis was te klein. Het was ondenkbaar dat een Duitse de voordeur zou passeren laat staan de trap zou kunnen nemen naar de tweede verdieping waar wij woonden.

Wereldwijd waren er protesten, In Bergen op Zoom ging 11de van de 11de niet door “plezier maken terwijl de Hongaarse opstand aan de gang was” werd niet passend geacht.

Duizenden vonden de dood. Meer dan 200.000 Hongaren werden of voelden zich gedwongen te vluchten. Circa 13.000 werden gevangengezet waarvan er circa 350 uiteindelijk werden geëxecuteerd.

In 1968 volgde wat bekend werd als de ‘Praagse Lente’. Ook daar grepen de Russen samen met hun Poolse, Bulgaarse en Hongaarse handlangers in. Circa 150.000 zwaarbewapende soldaten en tankeenheden maakten in 2 dagen in augustus, in wat de geschiedenis in zou gaan als ‘Operatie Donau’, een einde aan de droom van de Praagse Lente. Alexander Dubček was een man van vrede de Russische overname van de macht verliep bijna geweldloos.

Misschien denkt Poetin; wat Brezjnev kon kan ik ook. Maar Volodymyr Oleksandrovytsj Zelensky is geen Alexander Dubček en het Oekraïense volk, dat aan de vrijheid heeft geroken, zijn geen Tsjechen. ‘Operatie Dnjepr’ (eigen verzinsel) zal een andere uitkomst krijgen als ‘Operatie Donau’ die bleef blauw!

De strijd in de Oekraïne is een strijd die ons alle aangaat. Hier botsen vrijheid met de machtswens van een dictatuur. Soms twijfel Ik of in de materialistisch wereld van nu het besef van idealen nog leeft. In de Spaanse Burgeroorlog trokken uiteindelijk meer dan 30.000 vrijwilligers uit meer dan 50 landen in de Internationale Brigades ten strijde tegen het Franco fascisme. Als de strijd in de Oekraïne lang duurt denk ik, hoop ik, dat ook in deze tijd het besef groeit dat wat nu gebeurt ook wezenlijk is voor onze ‘westerse toekomst’ en jongeren zal inspireren deelgenoot te worden van wat daar gebeurt. Zal het “No pasarán” herleven? Of in het Oekraïens Вони не пройдуть (voni ne proydut) Of mijn vertaling goed is weet ik niet maar ik denk dat ze vast een kreet hebben om helder te maken dat er posities zijn die ze tegen iedere prijs zullen verdedigen tegen de ‘slaven’ van Poetin.

Hoe schizofreen is de wereld waarin wij leven?

 

 

Louis van der Kallen.