PERSBERICHT INZAKE UITSPRAAK HOGE RAAD

 


Persbericht inzake de uitspraak van de Hoge Raad:

Heden is de Hoge Raad tot een voor mij teleurstellende uitspraak gekomen in mijn cassatieberoep. Daarmee is het vonnis van het Hof onherroepelijk geworden.
Hiermede eindigt de Nederlandse rechtsgang.

Ik ben tot in laatste instantie veroordeeld voor het openbaar maken van teksten, middels het stellen van vragen aan het college van B&W inzake door mij voorspelde ernstige verliezen bij twee grondexploitaties (De Markiezaten en de Bergse Haven). Ik heb in mijn 62 vragen geciteerd uit stukken die ik ter inzage gekregen had, nadat zij volgens afspraak ambtelijk gecontroleerd zouden worden op de vereisten in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ondanks dat de geciteerde stukken, waarop ik veroordeeld ben, niet voorzien waren van stempels als ’vertrouwelijk/geheim’ meenden de rechtbanken dat ik ‘met mijn ervaring’ had moeten weten dat de inhoud geheim had moeten blijven.

Het vonnis (schuldig met 500 euro boete) heeft voor ondergetekende vergaande consequenties.
Veel gemeenten kennen in de vigerende verordening op de rekenkamercommissie onder het kopje ontslag/beëindiging lidmaatschap het artikel “wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld”.
Voor mij betekent dit dat ik van rechtswege door het vonnis mijn rekenkamercommissiefuncties verlies in de gemeenten Landerd, Mook en Middelaar, Schijndel, Venray en Zoeterwoude. Bij de gemeenten Haaren en Maasgouw ligt mijn lot in handen van de gemeenteraad of ze mij wel of niet willen handhaven als lid van de rekenkamercommissie.

Gezien de uitspraak van de Hoge Raad inzake mijn cassatieverzoek alsmede de aard en inhoud van het interpellatie debat in de Algemeen Bestuursvergadering d.d. 31 oktober 2012 voel ik mij tevens genoodzaakt ontslag te nemen als lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Als gemotiveerd waterschapsbestuurder vind ik dit buitengewoon jammer. Voor mij was het DB lidmaatschap een kroon op mijn vele jaren waterschapswerk bij tal van waterschappen. Ik blijf wel lid van het Algemeen Bestuur.

Dit vonnis betekent dat een raadslid ten alle tijden risico’s loopt als hij zijn controlerende taak oppakt en in het openbaar citeert uit stukken, ook als deze gecontroleerd zouden zijn in het kader van de WOB en geen kenmerken bevatten die duidelijk maken dat ze geheim zouden zijn. Mijn advies aan ieder raadslid is dan ook: bezint eer gij begint. Het voorgaande is voor mij een reden om te overwegen, na consultatie van mijn juridische adviseurs, een klacht in te dienen bij het Europese Hof van de rechten van de mens in een poging voor de toekomst de rechten van gemeenteraadsleden zeker te stellen en hem of haar te beschermen als zij hun controlerende taak, zoals ik, serieus willen nemen.

Terugkijkend op de hele rechtsgang, “de rechtbank trekt de integriteit van verdachte dan ook niet in twijfel” (citaat uit het vonnis van de rechtbank), constateer ik dat er aan politici die hun bestuurscolleges willen controleren wel heel hoge, zo niet onmogelijke eisen worden gesteld. Een raadslid die twijfelt over het blootleggen van heikele zaken, zal zich voortaan wel twee keer moeten bedenken nu een strafblad dreigt. Colleges daarentegen zullen door dit vonnis gemotiveerd kunnen worden zaken geheim te verklaren. De praktijk in Bergen op Zoom is dat er meer besloten vergaderingen worden gehouden dan ooit en meer dan ooit stukken formeel geheim worden verklaard.
. 2 .

Dat kan lastige/kritische raadsleden in toom houden. Als een stuk zonder ‘geheim’ erop al tot een veroordeling kan leiden, dan vormen stukken met dat stempel helemaal een niet te nemen drempel. Het openbaar bestuur wordt er door dit vonnis niet transparanter op en dat in een tijd dat de samenleving gilt om meer transparantie en openbaarheid. Dit vonnis bewijst de controleerbaarheid van de macht geen dienst!
Voor mij alle reden om te overwegen naar het Europese Hof van de rechten van de mens te gaan met als klacht: kneveling van een raadslid. Ik voel mij door het vonnis belemmert in mijn functioneren als raadslid.

Ik wil iedereen danken voor zijn/haar steun in de hele procesgang. In het bijzonder mijn echtgenote en mijn advocaat Mr. Idriss van Straalen.

Of tel. 0164-265158


 

 

Reacties zijn gesloten.