Vragen Bergse Haven 4

Bergen op Zoom, 30 november 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Ex artikel 39 vragen Bergse Haven 4, ons kenmerk LK/90062

Geacht College,

Nu de rekenkamercommissie ten tweede malen inzake haar ‘onderzoek’ de handdoek in de ring heeft gegooid, kan de BSD-fractie niet anders concluderen dan dat wederom door toedoen van de rekenkamercommissie circa 6 weken tijd verloren is gegaan. Dit lijkt in toenemende mate op een bewuste vertragingstactiek. Ondergetekende heeft geen enkele behoefte meer om aan welk gesprek dan ook met de rekenkamercommissie deel te nemen. Er is genoeg vertraagd. Ik verlang omgaand de antwoorden op de door ongetekende bij brief van 21 september 2009 gestelde vragen. Ondergetekende mag er vanuit gaan, dat de antwoorden reeds meer dan een maand geleden ter beschikking zijn gesteld aan de rekenkamercommissie. Nu de rekenkamercommissie geen onderzoek naar de Bergse Haven meer wenst te doen, acht ondergetekende de wens van de rekenkamercommissie: “eerst en uitsluitend” niet meer terzake doende. Mocht ik de antwoorden niet vóór 10 december 2009 ontvangen, dan mag uw college er op rekenen dat ik via scenario-antwoorden tot een rapportage van mijn onderzoek zal overgaan.

Uw reactie afwachtend,

Hoogachtend,

L.H van der Kallen

 

Reacties zijn gesloten.