Motie exploitaties

M O T I E

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 30 oktober 2008

Overwegende dat:

– de marktomstandigheden voor de verkoop van woningen, door de verslechterende financieel/economische factoren in 2008 veranderd is;
– ook in Bergen op Zoom de woningverkopen vertragen;
– er zich in de Bergse woningmarkt prijsdalingen voordoen en woningen langer te koop staan;
– nationaal steeds meer ontwikkelaars en aannemers moeite hebben de lopende en nieuwe projecten te financieren;
– in de exploitatie van het plan de Markiezaten over het jaar 2007 een verlies moest worden genomen;
– de vooruitzichten voor o.a. (gemeentelijke)exploitaties zoals de Bergse Haven en de Markiezaten door externe factoren verslechteren;
– demografische vooruitzichten voor Bergen op Zoom en de regio veranderen;

Verzoekt het college middels een rapportage aan de gemeenteraad aan te geven hoe het risicoprofiel van de gemeente door voornoemde ontwikkelingen verandert en of, en zo mogelijk, hoe dit dient te leiden tot aanpassingen van de grondexploitaties binnen de gemeente Bergen op Zoom waar de gemeente direct of indirect risicodrager is. Alsmede duidelijkheid te verschaffen inzake of en eventueel welke prestatieafspraken er gemaakt zijn met de drie sociale verhuurders en of die afspraken in het huidige tijdsgewricht nog steeds zowel voor de verhuurders als de gemeente haalbaar zijn.

en gaat over tot de orde van de dag

 

Reacties zijn gesloten.