Initiatiefvoorstel raadsenquete Bergse Haven

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

overgaan te gaan tot het instellen van een commissie ex artikel 155a Gemeentewet, belast met onderzoek naar de planontwikkeling/exploitatie van de Bergse Haven.
het aantal leden van de commissie te bepalen op 10 leden.
het benoemen van de leden en de plaatsvervangers.
Inleiding

Tijdens de besloten vergadering van de commissie Voortgang project Bergse Haven d.d. 23 juni 2009 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken inzake de planontwikkeling/realisatie en de financiële prognoses van het grondexploitatieplan de Bergse Haven.
Gezien de ernst van het in die commissie gepresenteerde is er een noodzaak om helder te krijgen wat de oorzaken zijn van de huidige deplorabele stand van zaken. Een onderzoek met als oogmerk waarheidsvinding met het doel het creëren van leereffecten in een sfeer van een zo groot mogelijke openheid is wenselijk. Een onderzoek door een commissie ex artikel 155a Gemeentewet biedt de mogelijkheid om ook (oud)besluitvormers/bestuurders en besluitvoorbereiders onder ede bij een dergelijk onderzoek te betrekken.

Het onderzoek kan zich in eerste instantie richten op het verzamelen en bestuderen van alle documenten en dossiers inzake de planontwikkeling, exploitatieopzet, exploitatie en de organisatie van het voorgaande. Hierna kan de commissie, eventueel na analyse van de verzamelde feiten, middels een plan van aanpak komen tot een feitenonderzoek. Het doel van het onderzoek is een reconstructie van alle gebeurtenissen en te komen tot adviezen.
Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling:

Invulling geven aan de controlerende taak van de gemeenteraad.
Uitwerking voorstel:

Samenstelling van de commissie

Ingevolge artikel 2 van de ‘Verordening regelende het onderzoek door de raad 2002’ dient uw raad over te gaan tot besluitvorming over het aantal leden van de commissie. Tevens stelt uw raad de leden en plaatsvervangers uit uw midden aan. Ik stel u voor het aantal leden van uw commissie te bepalen op 10 leden; alle fracties zijn derhalve in de gelegenheid om deel uit te maken van de enquêtecommissie.
Consequenties van het voorstel:

Zo spoedig mogelijk na instelling van de commissie c.q. vaststelling van de onderzoeksopdracht stellen de voorzitter en de secretaris van de commissie een concept plan van aanpak op waarin zij in ieder geval aandacht besteden aan:
– de uitvoering van de onderzoeksopdracht;
– de eerste planning van de uit te voeren taken;
– de taakverdeling;
– de taak en rol van de voorzitter;
– de nadere invulling van de wenselijke ondersteuning, waarbij aandacht wordt besteed aan de wettelijke aansprakelijkheid;
– de plaats en de omvang van de werkruimten;
– de noodzaak van een informatieprotocol;
– de archivering en classificering;
– de geheimhouding- en beveiligingsaspecten;
– de vertrouwelijkheid van de informatie in de verschillende fasen van het onderzoek;
– de contacten met de pers.
De griffier is eindverantwoordelijk voor alle inhoudelijke en organisatorische activiteiten van de ondersteuning van de commissie en is (indien van toepassing) daartoe belast met het beheer van de gelden, toegestaan in de goedgekeurde begroting.
Pas nadat de commissie haar plan van aanpak heeft vastgesteld, kan een kostenraming worden opgesteld.

Een ontwerpbesluit bied ik u hierbij ter vaststelling aan.
L.H. van der Kallen

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het lid van de raad, de heer L.H. van der Kallen,

gelet op de ‘Verordening regelende het onderzoek door de raad 2002’.

BESLUIT:

1. over te gaan tot het instellen van een commissie ex artikel 155a Gemeentewet, belast met onderzoek naar de planontwikkeling/exploitatie van de Bergse Haven.
2. het aantal leden van de commissie te bepalen op tien leden.
3. benoemen de leden en de plaatsvervangers:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 juli 2009

De griffier,
De voorzitter,

F.P. de Vos

 

Reacties zijn gesloten.