Format vragen aan College van B&W inz rapportage Bergse Haven

 


Raadsonderzoek Bergse Haven dd.7 juni 2010, van Deloitte.
Format voor vragen aan het college
Bestemd voor de raadsvergadering van 13 juli 2010
Uiterlijk indienen op 5 juli (of zoveel eerder als mogelijk)

 

Vraag 1.
Pagina 36/37
Uit de Woningmarktverkenning West Noord- Brabant 2007 blijkt een ernstige mismatch tussen vraag en aanbod van woningen. Tevens was het UP voor Bergen op Zoom en Roosendaal samen 6.600 en waren er plannen in deze gemeenten voor 9.400 wooneenheden. Is dit in het college besproken en wat waren daarvan de eventuele conclusies t.a.v. de lopende Bergse exploitaties?

Vraag 2.
Pagina 39
Welke “slechte tijden” zijn betrokken bij de selectie van de ‘partners’?

Vraag 3.
Pagina 54
Op pagina 54 is te lezen in de verklaring van Buuron: “De financiële haalbaarheid binnen de tender van AM/Amvest was duidelijk weergegeven en in de ogen van de gemeente ook uitvoerbaar.” Op basis van welke stukken was de tender volgens de gemeente (wie dat ook is) uitvoerbaar?

Vraag 4.
Pagina 55
Eikenaar vermeldt dat AM/Amvest een studie inleverde “zonder daadwerkelijke grondexploitatieberekening”. Wie spreekt de waarheid? Bevat de tender van AM/Amvest een sluitende grondexploitatieberekening?

Vraag 5.
Pagina 73/117
Buuron verklaart: “Om de haalbaarheid van het project te bepalen zijn steeds exploitatieberekeningen opgesteld.”. Op pagina 117 is te lezen dat Deloitte FDS de jaarlijkse exploitatieberekeningen niet jaarlijks heeft aangetroffen. Op 8 december 2004 wordt in de Projectgroep Bergse Haven besloten de BasisGREX (nr.120) “thans niet te actualiseren”. Heeft het college minimaal jaarlijks vanaf 2002 een geactualiseerd Grex van het plan Bergse Haven gezien en besproken?

Vraag 6.
Pagina 73
Buuron verklaart: “Deze financieringsovereenkomst was gebaseerd op onder meer de ingediende plannen van de private partijen en de subsidie van het Rijk en Provincie. De koopovereenkomst met Nedalco was gebaseerd op het totale financiële plaatje van al deze elementen.”. In strijd met deze verklaring is de gemeenteraad steeds voorgehouden dat de koopsom gebaseerd zou zijn op de waarde van het gekochte/c.q. de waarde van herbouw elders. Wat is volgens het college juist?

Vraag 7.
Pagina 79
Waarom is volgens het “reguliere traject” de beleidsanalysegrondbedrijf tweejaarlijks?

Vraag 8.
Pagina 81
Is er een getekende “Noordwest-Entree Side-Letter” of één met een andere naam het zelfde gebiedbetreffende? Wat is daar eventueel de inhoud van?

Vraag 9.
Pagina 88
Buuron verklaart: – “ieder collegelid kreeg de stukken van de in de AvA besproken onderwerpen.” – “het volledige college wordt bijgepraat door de vertegenwoordigers in de AvA en het Kernteam”. Hoe kan het dan dat het college c.q. collegeleden verklaren dat zij pas na april 2009 op de hoogte werden gesteld?

Vraag 10.

De BSD-fractie kan niet anders dan concluderen dat het college van begin af aan geweten heeft dat het project Bergse Haven een risicovol project zou worden. Verwervingen in de Geertruidapolder en Nedalco waren ongewisse factoren. Daarnaast heeft men bewust gekozen voor een hoog ambitieniveau, waarbij aangetekend moet worden dat de Bergse Haven, zeker in den beginne, moest concurreren met andere nog lopende uitbreidingsplannen. Ook zonder de economische dip was het al een kwetsbaar project. Waarom heeft het college consequent de tegenvallers niet gecommuniceerd met de gemeenteraad?

Vraag 11.

De vraag die bij de BSD-fractie opkomt gezien het bovenstaande is, waarom zijn de private partners (AM en Amvest) toch met dit project in zee gegaan? Ook zij moeten geweten hebben dat het sluitend maken van de GROK een risicovolle onderneming zou worden. Uit de citaten over de juridische vormgeving alsmede het verkrijgen van subsidies blijkt dat de risico’s vele malen onderwerp van overleg zijn geweest in de diverse gremia. Heeft het college enig idee wat de motieven waren van de private partijen om deel te nemen aan het project?

Vraag 12.
Pagina 95
In het raadsvoorstel d.d. 28 juni 2004 is gesteld dat: “Ook indien het plan Bergse Haven onverhoopt niet door zou gaan zullen de marktpartijen de helft van de kosten van Nedalco voor hun rekening nemen.” Waarop was deze tekst gebaseerd?

Vraag 13.
Pagina 109
Ten aanzien van het functioneren van het Kernteam als voorbereider van de AvA heeft de BSD-fractie met instemming kennisgenomen van de volgende zin: “Voor alle deelnemers biedt het Kernteam de mogelijkheid om goede voeling te houden met het proces als geheel waardoor de terugkoppeling naar de eigen organisatie actueel kunnen plaats vinden.” Is het college van mening dat het Kernteam in dit kader adequaat heeft gefunctioneerd? Is het college van mening dat zij optimaal gebruik heeft gemaakt van het Kernteam om zich optimaal voor te bereiden op de vergaderingen van de AvA.

Vraag 14.
Pagina 116
“Het onderzoek wijst ook uit dat door een aangepaste strategie voor het project Bergse Haven de tekorten en de risico’s aanzienlijk kunnen worden teruggebracht.” Het voorgaande is te lezen in de notitie van de directie van de GEM d.d. juni 2009. Kan dat even gekwantificeerd worden? Dit lijkt zonder onderbouwing prietpraat!

Vraag 15.
Pagina 117
Hoe is het mogelijk dat de jaarlijkse grondexploitatieberekeningen niet zijn gemaakt? Wie werd geacht de totstandkoming van deze berekeningen te bewaken? Heeft het Kernteam hiervan melding gemaakt in het college?

Vraag 16.
Pagina 117
Hoe kan van Tetterode verklaren dat er ieder jaar wel grondexploitaties zijn opgesteld? Of waren het gewoon nieuwe uitdraaien zonder actualisatie van de gegevens?

Vraag 17.
Pagina 131/132
Eikenaar verklaart: “Vaak leidde dit thema (risicoanalyses) tot veel discussies met de marktpartijen en nieuwe vragen.”. Wat was bij dit thema het gevoelen bij het college? De ‘verzuchting’ van Eikenaar lijkt op risicoanalysemoeheid! Men wil er eigenlijk niet overpraten zo lijkt het.

Vraag 18.
Pagina 132/134/147
Uit de tekst op pagina 147 blijkt dat men in 2006 al weet dat de verwervingskosten 15 miljoen hoger uit gaan komen, zo blijkt uit een taxatie van Bureau Overwater. Toch is het op pagina 134 (maart 2007) nog aangeduid als bedreiging. Terwijl het een goed exploitatieopzetgebruik is dat een dergelijke taxatie wordt verwerkt in de verzamellijst van taxaties, zijnde de exploitatieopzet. Dit lijkt op een gestructureerde ontkenning van wat onwelgevallig is. Waarom werden gegevens zoals een actuele taxatie niet meegenomen in een actualisering van de exploitatieopzet? Waarom werden dit soort zaken met grote gevolgen niet gecommuniceerd met de gemeenteraad. Terwijl derden dit gegeven (15 miljoen) in november 2007 al inbrachten in een rechtzaak voor de Raad van Staten (pleitnota Zaal Heerschop Advies).

Vraag 19.
Pagina 162
“De Jaarrekening 2008 geeft over risico’s het volgende beeld: …. Financiële risico’s projecten grondbedrijf, waaronder Bergse Haven, zijn afgedekt in het weerstandsvermogen.”. Toen was reeds duidelijk dat het weerstandsvermogen niet het toen begrote verlies op alleen al de Bergse Haven kan afdekken. Is deze tekst besproken in het college en was het college zich bewust van het gegeven dat de begrote verliezen op de Bergse Haven het weerstandsvermogen zouden (kunnen) overschrijden?


 

 

Reacties zijn gesloten.