Brief aan de Kroon, vernietiging besluiten

Bergen op Zoom, 6 februari 2010

Aan Hare Majesteit de Koningin
der Nederlanden
p/a Minister van Binnenlandse Zaken
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Ondergetekende:

L.H. van der Kallen, wonende te 4611 RS Bergen op Zoom aan de Nieuwstraat nr. 4
verzoekt vernietiging van twee (29 september 2009, 26 oktober 2009) mogelijk drie (januari 2010) collegebesluiten inzake het beantwoorden van vragen die ondergetekende op 25 september 2009 heeft gesteld inzake het gecalculeerde verlies op de exploitatie van het project de Bergse Haven.

Naar aanleiding van mogelijk ernstige verliezen op het project Bergse Haven heeft ondergetekende op 21 september 2009, aangevuld op 25 september 2009 schriftelijke vragen gesteld ex. artikel 39 van het reglement van orde 9 (zie bijlagen).
Middels een aantal collegebesluiten (29 september 2009, ‘college zal zich op beantwoording beraden’ en 26 oktober 2009, ‘beantwoording nadat Rekenkameronderzoek zal zijn afgerond’) is beantwoording steeds uitgesteld. Ook nadat de rekenkamercommissie vlak voor kerst 2009 haar onderzoek had afgerond, is beantwoording weer uitgesteld, zo heeft het college van B&W ondergetekende per brief d.d. 27 januari 2010 laten weten. Nu hoopt het college van B&W mij eind februari 2010 (gedeeltelijk) te kunnen antwoorden.

Deze handelswijze belemmert in hoge mate het functioneren van ondergetekende als controlerend raadslid. Hoe kan een raadslid functioneren als het hem feitelijk onmogelijk wordt gemaakt zijn functie uit te oefenen zoals de wetgever het van hem verwacht?
In het belang van de (lokale) democratie en de taakuitoefening van een raadslid, die zich ernstig zorgen maakt omtrent het democratisch gehalte van de ‘rechtstaat’ Nederland, verzoek ik u voornoemde besluiten te vernietigen op grond van het feit dat het hier mogelijk blijkt te zijn vragen van een raadslid of raadsleden niet te beantwoorden c.q. naar een verre toekomst te verdagen. Mijn angst is dat ook na februari 2010 beantwoording zal worden uitgesteld met het argument dat beantwoording (geheel of gedeeltelijk) dan niet in het belang van de gemeente zal zijn, omdat dan mogelijk een juridische procedure is gestart tegen derden die betrokken zijn bij de uitvoering van het project Bergse Haven. De burgers van Bergen op Zoom hebben het fundamentele recht te weten wat de oorzaken zijn van het nu gecalculeerde verlies van 50 à 55 miljoen euro.

In deze verzoekt ondergetekende de vernietiging van de collegebesluiten van de gemeente Bergen op Zoom, die beantwoording van de gestelde vragen inzake het project Bergse Haven nu reeds ruim vier maanden en straks zeker vijf maanden uitstellen.

Met de meeste hoogachting,
Uw dw. dienaar,

L.H. van der Kallen
raadslid Gemeente Bergen op Zoom

 

Reacties zijn gesloten.