Bergse Haven

Bergen op Zoom, 15 oktober 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Uw brief inzake vragen Bergse Haven d.d. 9 oktober 2009,
uw kenmerk U09-020265, ons kenmerk LK/90051

Geacht College,

De tweede alinea van uw brief luidt: “U suggereerde tijdens de desbetreffende gemeenteraadsvergadering dat het college bezig zou zijn om gegevens over Bergse Haven te laten verdwijnen of dat wellicht al heeft gedaan. Wij werpen deze beschuldiging verre van ons.”. Ondergetekende heeft de geluidsopname van de gemeenteraadsvergadering nauwlettend afgeluisterd. Ik heb geen enkele opmerking mijnerzijds kunnen horen die op enige wijze kan onderbouwen hetgeen uw college mij voor de voeten werpt. Ik heb in de vergadering, noch daarbuiten, op geen enkele wijze de suggestie gewekt dat uw college stukken of gegevens over de Bergse Haven zou hebben laten verdwijnen of dat voornemens zou zijn. Ik verzoek u college dan ook afstand te nemen van deze alinea in de voornoemde brief.

Tevens geef ik uw college mee bij u zelve te onderzoeken hoe het mogelijk is dat deze gedachte zelfs maar bij uw college op heeft kunnen komen. Als uw beschuldiging aan mijn adres zo makkelijk in een brief van uw college terecht kan komen, klaarblijkelijk zonder ook maar enige feitelijke grond, raad ik uw college aan te onderzoeken of het niet verstandig zou zijn verslagen met mogelijk voor ‘afspraken’ uitlegbare uitspraken of citaten, inzake voorgenomen handels/werkwijzen bijvoorbeeld voor een onderzoek, in het vervolg voor akkoord aan de gesprekspartners voor te leggen.

Met vriendelijk groet,

Louis van der Kallen

 

Reacties zijn gesloten.