HET VOORZORGPRINCIPE

 

    


| 20-09-2021 |

 

De afgelopen jaren probeer ik rond elektromagnetische straling (EMS) het voorzorgprincipe via artikelen, brieven en presentaties onder de aandacht te brengen van bedrijven, overheden, burgers en bestuurders omdat het belangrijk is dat de samenleving zoveel mogelijk kan genieten van de voordelen zonder een enorme prijs te betalen voor de mogelijke nadelen. Ik schreef recent nog het artikel “ PARADIJS BLIJKT HEL” over de vele voorbeelden waar in het verleden de ‘paradijselijke’ voordelen veranderden in een ‘hel’ toen de nadelen zich in de volle omvang in de loop der tijd manifesteerden. Ik sta in dat streven naar de toepassing van het voorzorgprincipe niet alleen. Samen met politici uit andere gemeenten en deskundigen probeer ik daaraan in het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit vorm en inhoud te geven.

Recent schreef ik in dat kader een brief aan het college van B&W waarin ik namens de BSD-fractie aangaf met gebruik van de gemeentelijke bevoegdheden – die weliswaar rond EMS en 5G beperkt zijn – het voorzorgprincipe gemeentelijk toegepast zou kunnen worden. In de genoemde brief stelde ik namens de fractie de vraag: wat zou de gemeente wel kunnen doen om de risico’s voor haar burgers, haar werknemers en de flora en fauna te beperken? Ik gaf een zevental suggesties te weten:

  • Een nulmeting van EMS in de openbare ruimte(n).

  • Het planologisch instellen van een “witte zone” voorzien voor mensen die EMS gevoelig/elektrohypersensitief zijn (geworden).

  • EMS als afwegingskader meenemen bij aanbestedingen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij het vervangen/aanschaffen van lantaarnpalen en camera’s.

  • EMS meenemen in het overleg met partners zoals schoolbesturen en Stadlander.

  • De gevolgen van EMS meenemen bij het heroverwegen van het WMO-protocol. (Bijvoorbeeld voor het kunnen helpen van stralingsgevoeligen bij de kosten van afschermingsmaterialen voor in huis)

  • De mogelijke gevolgen van EMS betrekken bij eventuele aanvragen van Wifi of 5G zenders in de openbare ruimte (denk b.v. aan bushokjes).

  • Het terugdringen, c.q. weghalen van Wifi in kantoren van gemeentelijke gebouwen/instellingen.

Recent mocht de BSD-fractie van het college een deels bevredigende reactie ontvangen. Daar zijn we blij mee. Enkele citaten uit het antwoord van B&W:

  • “Uit voorzorg wordt wel nader overwogen elektromagnetische straling in het afwegingskader mee te nemen bij aanbestedingen in de openbare ruimte of gemeentelijke gebouwen.” Het is een mooie stap vooruit als in het kader van het voorzorgprincipe getracht wordt EMS in de openbare ruimte en in gemeentelijke gebouwen te beperken en dit in het afwegingskader bij aanbestedingen wordt meegenomen!

  • “Ook zal wethouder Jacobs het onderwerp meenemen in het overleg met de schoolbesturen. De scholen in Nederland beslissen immers zelf of zij computers aan de draad’ willen of niet.” Het verheugt de BSD-fractie dat het college voornemens is de mogelijke nadelige effecten van EMS met schoolbesturen te gaan bespreken.

  • “Als een inwoner (fysieke of psychische) belemmeringen ervaart op het gebied van maatschappelijke participatie en/of zelfredzaamheid (ongeacht of daar een erkende medische aandoening aan ten grondslag ligt), kan een aanvraag worden ingediend. Gekeken wordt dan door de WMO-adviseur of de belemmeringen geobjectiveerd kunnen worden (eventueel met behulp van onafhankelijk medisch advies). Indien er inderdaad geobjectiveerde belemmeringen worden ondervonden kan een maatwerkvoorziening worden verstrekt. Ook in het geval van elektromagnetische stralingsgevoeligheid.” Met dit onderdeel van het gemeentelijke antwoord is de BSD-fractie meer dan verguld. Hopende dat de hier uitgesproken/opgeschreven intentie geen vergulde placebo is maar een goed voornemen dat inhoud kan krijgen bij een eventuele aanvraag. Feitelijk is het een erkenning dat elektromagnetische stralingsgevoeligheid een wezenlijk probleem kan zijn dat mensen in hoge mate kan beperken in hun maatschappelijke participatie en/of zelfredzaamheid!

Ik hoop dat andere gemeenten hier een voorbeeld aan gaan nemen. Natuurlijk vind ik het jammer dat een aantal suggesties (nog) niet zijn overgenomen. Maar het college van Bergen op Zoom heeft nu wel aantal stappen gezet. Met belangstelling zal ik als raadslid volgen hoe die goede voornemens om het voorzorgprincipe inzake EMS in de praktijk vormgegeven gaan worden.

 

Louis van der Kallen.


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *