SLAG OP HET SLAAK (1631)

 

    


| 19-09-2020 |

 

Op 13 september 1631 was de slag op het Slaak waarbij een Spaanse vloot aan flarden werd geschoten en West-Brabant gered werd van een Spaanse invasie, nog voordat die goed en wel begonnen was. Omdat onze mooie stad en de wijde omgeving van een vreselijk lot gevrijwaard werd, had ik wel een herdenking verwacht. Nu blijkt dat alleen ik me druk maak om dit soort zaken. Daarom breng ik een eigen eerbetoon door het ter volkere kond doen van het gedicht Postilion van Revius die in twaalf coupletten op zoek ging naar de ‘heldhaftige’ vlootvoogd van de Spanjolen, dit in de hoop dat in het jaar 2031 de regio, de in dat jaar 400-jarige, eclatante overwinning en redding wel wil herdenken. Daarbij zou bijvoorbeeld onze vlootvoogd Marinus Hollaer geëerd kunnen worden met een standbeeld.

Tien jaar voorbereiding moet toch wat op kunnen leveren.

Erepenning: “GOD . WAS . ZYN . VOLCK . DE’ . 13 D’ . / SEPTEMBER . GEDACHTICH . / EN . BRACHT . TOT . NIET T VYANS, / VLOOT . OVER . DE SEILEN . 80 . / 16 – 31”

 

Jck moet rijden, ick moet jagen

Om na graef Jan te vragen,

Of die levende is of doot,

Wert gemisset uyt sijn Vloot.

Hoort doch ghy goede luyden

Kont ghy het my niet beduyden?

Hebduy niet vernomen van

Den verlooren Graef Johan?

 

Js hy niet gesien te Velde?

Of verhout hy ’t op de Schelde?

Soeckt doch met een Boots-mans haek

Of hy niet leyt in den Slaeck?

Loopt Matrosen vijf of sesse,

En bevraegh te Stavenesse,

Hebdy niet vernomen van

Den verlooren Graef Johan?

 

Ghy Lant-lieden van ter Tolen

Sou hy niet by u gaen dolen?

Heeft hy oock genomen stant

Ergens aen Sint Annen Land?

Seght ghy Boeren van der Henen

Vint ghy hem oock in der Venen?

Hebdy niet vernomen van

Den verlooren Graef Johan.

Ghy Jn-woonders van West-wesel

Hebdy hem gesaelt een Esel?

Gravers van de Blauwe-sluys

Js hy niet tot uwent t’huys?

Saftingers ick sal u loonen

Kondy my den Grave toonen?

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

 

Jck en weet niet wat ik gisse

Js hy niet te Valckenisse?

Jsser ymand binnen Brecht

Die my doen kan goet berecht?

Js hy oock den Doel genaecket?

Of in ’t Mole-gat geraecket?

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

 

Spanjaerts ande Jtaljanen,

Van de nieu-gerichte vanen,

Die noch swemmen binnen-dijck,

Met de wambaysen vol slijck,

En vast roepen miserere

Weet ghy niet van onsen Heere?

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

 

Wat ick hijge, wat ick drave,

Jck verneem niet van den Grave,

Js hy niet te Rosendael?

Js hy niet te Rommels-wael?

Of by Hooger-werf gebleven?

Of te Kromvliet aen-gedreven?

Hebdy niet vernomen van,

Den verloren Graef Johan?

 

Js hy wegh, ’t is om te klagen,

Wie sal de Boeren plagen?

Of den armen onderdaen

Dwingen na de Mis te gaen?

Js hy wegh? wat duysent schanden!

Wie sal dan de Veluw branden?

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

 

Barbancon en Sante Kroce

‘T is een onbeleefde bootse

Dat ghy ons seght goeden dagh,

En graef Jan laet voort gelagh,

Wat sal seggen Jsabelle

Soose mist u met-geselle,

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

 

Wandelt hy onder ’t water

Met den kostelijcken Pater?

Js hy oock gereyst van hier

Met een Sloep na ’t Vage-vier?

Sou den bloet wel loopen dwalen

Om nieu Vier-werck te halen?

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

Mensch-visschers die te Romen

Daer verkoopen nieuwe droomen,

Komt ons hier en spant u net,

Of ghy hem daer in beset,

Hier sijn over al te soecken,

Visschen met fluweele broecken,

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

 

Hoort Philips en Ferdenande,

Sent niet meer in dese Lande

Een soo snoode Mammeluck,

Of u naeckt groot ongeluck;

God is met de Nederlanden,

God brenght Oosten-rijck in schanden,

Hebdy niet vernomen van

Den verloren Graef Johan?

Jacobus Revius

 

Louis van der Kallen.


    

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.