VERZOEK GEDEPUTEERDE STATEN

 


 

Bergen op Zoom, 11 november 2009
  

Aan het College van Gedeputeerde

Staten van de Provincie Noord Brabant

Postbus 90151

5200 MC ‘s Hertogenbosch

per email: [email protected]

 

Geacht College,

Ten aanzien van uw rol als mede toezichthouder op gemeenten, neem ik de vrijheid uw college te wijzen op de financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom. In de begroting 2010 voldoet o.a. de grondparagraaf niet aan de vereisten gesteld in het BBV. Ook is de begroting en de meerjarenraming slechts virtueel sluitend. Niet meegenomen is een reeds in het voorjaar 2009 bekend gemaakte tegenvaller bij de exploitatie van het plan Bergse Haven. Toen begroot op 50 á 55 miljoen euro. Ondanks dit gegeven is bij het opstellen van de risicoparagraaf, en als afgeleide daarvan het weerstandsvermogen, uitgegaan van de exploitatiecalculaties op 31-12-2008. Het voorgaande overziende verzoekt ondergetekende uw college om ex. artikel 215 van de Gemeente Wet een onderzoek in te stellen naar het beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bergen op Zoom zoals bedoeld in artikel 212, eerste lid van de GW.

Tevens verzoekt ondergetekende uw college het instellen van preventief toezicht op de financiële gedragingen van de gemeente Bergen op Zoom.

Uw handelen afwachtend

Hoogachtend,L.H. van der Kallen

lid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom, BSD-fractie


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.