REKENKAMERCOMMISSIE WEST BRABANT INZ ONDERZOEKSUGGESTIE – D031

 


 

Bergen op Zoom, 12 mei 2008 

 

Aan de Rekenkamercommissie

 West-Brabant 

Per e-mail [email protected] 

 

Betreft:          Onderzoeksuggestie, kenmerk: LK80052

 

Geachte Rekenkamercommissie, 

Als gemeenteraadslid van de gemeente Bergen op Zoom neem ik de vrijheid voor uw jaarprogramma 2009 een mogelijk onderzoeksonderwerp voor de gemeente Bergen op Zoom onder uw aandacht te brengen. 

De nieuwe grondexploitatiewet zal straks gemeenten de mogelijkheid bieden om ook bij faciliterend grondbeleid een afweging te maken tussen financiën en maatschappelijke waarden. Geld blijkt in de praktijk niet zelden de sterkste prikkel, waardoor na verloop van tijd groen en sociale woningbouw langzaam (gedeeltelijk) uit plannen verdwijnen.

Hiermee zetten gemeentelijke grondbedrijven de grondexploitatie vaak in voor versterking van de gemeentelijke balans. Publiekrechtelijke instrumenten als onteigening en voorkeursrecht geven gemeenten daarbij een machtspositie waar commerciële en semi-commerciële (zoals woningcoöperaties) concurrenten slechts van kunnen dromen. Hoewel formeel onder democratische controle staand, beperkt de behandeling van de exploitaties zich vaak tot het jaarlijkse formele stempeltje bij de goedkeuring van de rekening. Het dualistisch credo veronderstelt een zekere helderheid in de rolverdeling tussen college en gemeenteraad. Hierbij  moet de gemeenteraad zorgen voor de vaststelling van heldere algemene kaders en de controle op de uitvoering daarvan. Gebeurt dit in Bergen op Zoom in een voldoende mate en op een zodanige wijze dat de raad zichzelf voldoende controlemiddelen verschaft en voldoende knoppen om zonodig bij te sturen? 

Bij twee lopende exploitaties (De Bergse Haven en De Markiezaten) heeft ondergetekende twijfels of de risico’s afdoende in beeld zijn gebracht en op een zodanige wijze aan de gemeenteraad worden gepresenteerd dat de gemeenteraad, als de omstandigheden dat noodzakelijk maken, tijdig kan bijsturen. In het plan De Bergse Haven neemt de gemeente Bergen op Zoom deel als risicodragende ontwikkelaar. De vraag is of de publieke verantwoordelijkheden hier afdoende zijn afgeschermd van de commerciële? Projectontwikkelaars met publiekrechtelijke bevoegdheden (zoals hier in praktische termen het geval is) hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeentekas, en voor die van hun mede participanten, maar ook en vooral een verantwoordelijkheid voor het publiek belang. 

Zeker in het licht van de nieuwe bevoegdheden, die de nieuwe grondexploitatiewet gemeenten biedt, zou het goed zijn om te kijken hoe de gemeenten, en Bergen op Zoom in het bijzonder, met de bevoegdheden die zij al hadden in het kader van het actief grondbeleid zijn om gegaan. In dit kader verzoekt ondergetekende uw commissie deze onderzoeksuggestie mee te nemen in uw beschouwingen voor uw onderzoeksprogramma 2009. Hierbij zouden de twee bovenvermelde vragen als start voor de formulering van de onderzoeksvragen gebruikt kunnen worden. 

Hoogachtend, 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.