GS NOORD BRABANT INZ. FORT PINSEN – D018

 


 

Bergen op Zoom, 5 oktober 2007

Aan het College van Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord Brabant

per e-mail: [email protected]

 

Betreft: ruimte-voor-ruimteregeling Fort Pinsenweg e.o.

 

Geacht College,

Op 22 augustus 2007 is in Bergen op Zoom een informatieavond geweest voor bewoners van de Fort Pinsenweg e.o., waar een presentatie is gegeven voor de rood-voor-groen-plannen in die omgeving (zie bijlage).
 Tevens is per raadsmededeling RMD07-176 de gemeenteraad geïnformeerd omtrent de voortgang initiatieven rood-voor-groen (zie bijlage).

In mijn periode als statenlid was ik een enthousiast voorstander van de totstandkoming van de rood-voor-groen ruimte-voor-ruimteregeling. Maar de plannen van de gemeente Bergen op Zoom rond de Fort Pinsenweg zijn in mijn ogen op flagrante wijze in tegenstelling met de oorspronkelijke doelstellingen.

Op zich is de sanering van een glasopstand en een aantal agrarische bouwwerken een goede zaak. Toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling ten behoeve van de totstandkoming van een zorgboerderij (12 woonunits en 8 verpleegunits) kan de beeldkwaliteit verbeteren.
 De invulling met een complete villawijk in dit gebied getuigt niet van enig respect voor de omgeving en is, naar de mening van ondergetekende, ook in strijd met de GS-reactie op de notitie “Lintbebouwing Buitengebied” van 28 juli 2004, uw kenmerk 1004245/1016994, waarin staat vermeld:

“Fort Pinsenweg
Wat naar de mening van de Directie interessant aan de locatie ten westen van de Steenovenweg zou kunnen zijn, is aan te geven hoe de toevoeging van rood gepaard kan gaan met de invulling, vormgeving en totstandkoming van de in het uitwerkingsplan Brabantse Buitensteden & Woensdrecht aangegeven gebiedsstrategie “integratie stad-land” en de ter plekke aangegeven “groene geledingszone” Bergen op Zoom-Halsteren.
 De Directie is van mening dat bebouwing in het gebied ten oosten van de Steenovenweg niet wenselijk is en afbreuk zal doen aan de kwaliteiten die ter plaatse aanwezig zijn. Gezien de ligging van fort Pinsen, de ligging in het schootsveld en de aanduiding van historische groenstructuur zou het streven in dit gebied volgens de Directie juist gericht moeten zijn op het bevriezen van de huidige situatie.
 Indien zich de mogelijkheid voordoet zou zelfs gedacht kunnen worden aan het afbreken van de gebouwen om zo de open ruimte tussen fort Pinsen en Halsteren/Noordgeest te versterken.”.

De BSD-fractie vraagt uw aandacht voor deze onverkwikkelijke planning, die geheel niet passen in dit gebied en een aanslag vormen voor de kwaliteiten van de aangrenzende percelen. Veel bomen zullen moeten wijken. Dit precedent dient voorkomen te worden. De ruimte-voor-ruimteregeling is er om de (ruimtelijke) kwaliteit van het Brabantse buitengebied te bevorderen, niet om villawijken te ontwikkelen!

Uw ingrijpen tegemoet ziende.

Met de meeste hoogachting,
namens de BSD-fractie Bergen op Zoom

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.