TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. BEDRIJVENTERREINEN – D004

 


 

Bergen op Zoom, 15 januari 2005

 

Aan: alle Tweede Kamer fracties

 

Geachte volksvertegenwoordig(st)ers, 

Op maandag 17 januari wordt in Uw Commissie VROM de Nota Ruimte besproken. In dit kader wil ondergetekende een aantal zaken onder Uw aandacht brengen. 

De aanleg van steeds nieuwe bedrijventerreinen heeft een kannibaliserende werking op de reeds aanwezige oudere bedrijventerreinen.

Op vrijwel ieder nieuw terrein in West-Brabant vestigen zich voornamelijk bedrijven, die oudere terreinen in de regio verlaten. Op een paar uitzonderingen na komen deze niet uit de binnensteden, maar van jaren zestig- en zeventig-terreinen. De verouderde gebouwen en terreinen worden verlaten omdat zij qua fysieke- en informatie-infrastructuur niet meer aansluiten bij de wensen van het zich ontwikkelende bedrijfsleven.

Deze doorstroming betekent feitelijk een versnelde verpaupering en veroudering van de bestaande terreinen. De inspanningen van gemeenten en provincies om oude terreinen aan de eisen des tijds aan te passen zijn veelal te laat, te weinig en ontgroeien vrijwel niet de planfase. Wel woorden, maar geen daden!

De op de verlaten terreinen achterblijvende ondernemingen hebben door de verslechterende bedrijfsomgeving steeds minder kansen te overleven. Geld en politieke aandacht voor infrastructuur, ontsluiting en aankleding gaan naar de nieuw te ontwikkelen terreinen, die ook de kip met de (financieel) gouden eieren zijn; de melkkoeien voor de gemeenten. Met name MKB-bedrijven zijn door dit beleid het slachtoffer. Criminaliteit richt zich dan in toenemende mate op de door de politiek weinig interessant gevonden verouderende terreinen. 

Met mooie titels als duurzaam, vernieuwend, multimodaal, nationaal enz. wordt de noodzaak van steeds meer terreinen aan de politiek verkocht.

Als vakbondsman zie ik de negatieve effecten op de achterblijvers en ervaar ik de gevolgen op levensvatbaarheid, leefbaarheid en verlies aan arbeidsplaatsen door verpaupering.

De gevolgen van het wegtrekken van de sterke bedrijven op de verpaupering van bedrijven terreinen en het vertrek van middeninkomens uit woonwijken op de verpaupering en leefbaarheid van deze woonwijken verschillen niet zo veel. 

Kijk kritisch naar de alsmaar opgevoerde zogenaamde vraag c.q. behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen bij dalende groeiverwachtingen en een krimpende beroepsbevolking. Verschuivingen in de maakindustrie en sommige vormen van dienstverlening naar lage-lonen- landen zullen ook de echte vraag naar meer hectaren beperken. 

Geef ruimte, geld een aandacht aan de revitalisering van oude terreinen. Dit is duurzaam ruimtegebruik met behoud van werkgelegenheid!

Voorkomt dat er straks een meervoud aan geld naar opknappen moet. Preventie is beter en geef meer aandacht aan het MKB en het behoud van werkgelegenheid op de verouderende bedrijventerreinen. 

Het OTB/STOGO-rapport inzake nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek toont aan dat de onbenutte gronden op Moerdijk I aanzienlijk zijn en daardoor de noodzaak van meer terrein beperken. Van de oorspronkelijke omschrijving van Moerdijkse Hoek is weinig meer over. Geen diepvaarwater meer, maar eigenlijk een gewoon regionaal terrein. 

Bezint eer ge begint! Gedane zaken nemen geen keer!

Moerdijkse Hoek is feitelijk in het licht van de totale bedrijvigheid en werkgelegenheid zeker voor de komende 20 jaar overbodig. Door de negatieve effecten op andere bedrijventerreinen is de maatschappelijke schade van de ontwikkeling aanzienlijk. Alleen die rekening komt niet bij het grootbedrijf, maar voornamelijk bij de MKB-bedrijven op de oudere terreinen en bij de werkgelegenheid terecht. 

Maak zaak van de revitalisering van de oudere terreinen en van echt zuinig ruimtegebruik. 

Gaarne tot nadere informatie bereid, 

hoogachtend, 

L.H. van der Kallen

lid dagelijks bestuur Kamer van Koophandel

West Brabant, namens het FNV

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.