DE KROON INZ. BOMENACTIE – D002

 


 

Bergen op Zoom, 8 januari 2005  

 

Aan Hare Majesteit de Koningin

der Nederlanden

p/a Minister van VROM

Postbus 20951

2500 EZ ’s Gravenhage 

 

Ondergetekende: 

L.H. van der Kallen, wonende te 4611 RS Bergen op Zoom aan de Nieuwstraat nr. 4 

verzoekt vernietiging van het Raadsbesluit SROB/04/114 d.d. 15 december 2004 van de Gemeenteraad Bergen op Zoom. 

Bij raadsbesluit SROB/04/114 d.d. 15 december 2004 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom bij meerderheid de “Boomverordening 2001” ingetrokken. Feitelijk kan nu iedere willekeurige grondeigenaar iedere boom op zijn eigendom, voor zover deze niet beschermd wordt in of door de Boswet, zonder enige beperking kappen.

Het kappen van “dor hout” in de wet en regelgeving is een goede zaak en zelfs “het kappen” in regels, zoals een kapvergunning, kan ondergetekende billijken en onderschrijven.

Uitgangspunt dient dan wel te zijn dat monumentale c.q. beeldbepalende bomen, landschapselementen of houtopstanden beschermd blijven. Op zich zijn daar mogelijkheden toe.

Zo bevatte de boomverordening, middels artikel 14, de verplichting aan de gemeente een lijst bij te houden van monumentale bomen en houtopstanden. Ondanks een jaarlijkse navraag mijnerzijds bleek op 15 december 2004 dat deze lijst er niet was en dat dus, zelfs al zou er een meerderheid voor zijn geweest, de monumentale bomen c.q. houtopstanden van een dergelijke lijst niet beschermd konden worden c.q. uitgezonderd konden worden van de kapvrijheid. 

De landsregering heeft de afgelopen jaren veel middelen besteed aan het instandhouden van dragende groene delen van het landschap en aan de ontwikkeling van  ecologische verbindingszones, ook in de bebouwde kom. Dit dreigt nu deels weggegooid geld te worden.

Het fraaie Brabantse landschap, evenals vele stads- en dorpsgezichten, zijn aantrekkelijk omdat zij veel publiek- en privaat groen bevatten, waaronder vele bijzondere boomelementen. 

Voor ondergetekende zijn levende monumenten net zo waardevol als de stenen monumenten. Zij maken deel uit van ons cultuurbezit en zijn belangrijk in de beleving van ons landschap, evenals de stads- en dorpsgezichten. 

Ondergetekende verzoekt U dringend voornoemd raadsbesluit te vernietigen.

Subsidiair:  beleid, zo nodig regelgeving, te ontwikkelen, waardoor de levende monumenten, bijvoorbeeld middels een beschermingslijst zoals bijvoorbeeld die van de Bomenstichting, worden beschermd.

Dit is nodig omdat niet iedereen, zelfs niet de goedwillende liefhebber, altijd het monumentale zal herkennen. Monumentaal hoeft niet altijd groot of robuust te zijn. 

Op de lijst van de Bomenstichting pronken in Bergen op Zoom 4 bomen, te weten: 

–         de platanus x acerifolia (gewone plataan) op het Gouvernementsplein en de Parade herkent en erkent iedereen als monumentaal

–         voor de unieke Tilia Europaea (Hollandse linde) uit ca. 1860-1870 aan de Balsedreef/Klaverveldenweg is dit al minder

–         de Fraxinus exc. ‘Pendula’ (treur es) uit ca. 1920-1930 en ca. 6 meter hoog bij de Martinus Kerk in Halsteren, herkent slechts een deskundige enkeling de boom als monument. 

Red een monument! Neem verantwoordelijkheid! Als een levend monument gekapt wordt, is dit onherstelbaar! 

Met de meeste hoogachting,

Uw dw. dienaar, 

L.H. van der Kallen

raadslid Gemeente Bergen op Zoom

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.